KS og regjeringen undertegnet 29.07.2018 en avtale om gjennomføring av "Leve hele livet" (pdf). Avtalen, som bygger på Meld. St. 15 (2017-2018) Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre,  har som mål å skape et godt samarbeid om gjennomføringen av satsingen på nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå i perioden 2019 – 2023.


Områdedirektør for Samfunn, velferd og demokrati i KS, Helge Eide (f.v.), helseminister Bent Høie og daværende eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen signerte avtalen om å "Leve hele livet" i juli 2018

«KS har inngått et samarbeid med regjeringen fordi dette gir mulighet til å forsterke noe både KS og medlemmene våre allerede gjør; å drive kvalitetsutvikling gjennom nettverksbygging og erfaringsutveksling mellom kommunene». Helge Eide, områdedirektør Samfunn, velferd og demokrati i KS

KS inngår i både det nasjonale og regionale apparatet som skal bistå kommunene i arbeidet med satsingsområdene: aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp og sammenheng i tjenester til eldre. KS har også utviklet modeller og nettverk for Aldersvennlige lokalsamfunn som en del av arbeidet med Leve hele livet.

Det nasjonale støtteapparatet

Består av Helsedirektoratet, KS og Senter for omsorgsforskning (SOF). Det skal tilrettelegge og spre faglig kunnskap, tilby veiledning i arbeidsmetodikk, støtte og bistå regionalt støtteapparat og drive informasjons- og kommunikasjonsarbeid. Les mer om arbeidet på Helsedirektoratets hjemmeside.

Det regionale støtteapparatet

Består av Statsforvalteren, KS regional og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT). Apparatet skal legge til rette for erfaringsdeling og kunnskapsutvikling mellom kommuner, og støtte opp om områdene som kommunene ønsker å forbedre i perioden 2019 – 2023.
Les mer om hvordan det jobbes med Leve hele livet regionalt og lokalt.

Hvor er vi nå? – Koronaforsinkelser  

Også gjennomføringen av Leve hele livet er påvirket av koronasitusjonen, både regionalt og lokalt. I 2020 har kartlegging av eget utfordringsbilde og planlegging vært sentrale temaer for arbeidet med Leve hele livet i kommunene. Dette forsetter inn 2021, men da også med fokus på implementering av planene og tiltakene kommunen ønsker å iverksette.
Les mer om hvordan kommunesektoren jobber med planer og Leve hele livet.

Gjennomføringsplan for Leve hele livet 2019 – 2023. Illustrasjon: KS

Vi blir stadig flere eldre

Innen 2060 vil hver femte person i Norge være over 70 år, og andelen og antallet over 80 år eller mer vil dobles mot 2040. Den demografiske utviklingen vil kreve nye løsninger og endringer på flere områder. Gjennom arbeidet med Leve hele livet kan kommunesektoren dele gode idèer og tiltak som bidrar til at eldre får flere gode leveår, mestrer eget livet og helsehjelp når det er behov for det.   

Lenkeblokk Icon Hvordan fremme bærekraftige boligløsninger for et aldrende samfunn?