Satsingen kan hjelpe kommunene å få mer systematikk i de gode tiltakene som allerede finnes.

Leni Klakegg

Tekst: Marianne Alfsen, Felix Media

30. september 2020: I et møterom på rådhuset i Bømlo kommune sitter 11 mennesker med én meters avstand. De følger engasjert med på skjermen. Der forteller Kent G. Dagsland Håkull, avdelingsleder for planseksjonen i Haugesund kommune, om hvordan de har lykkes med tverrsektorielt planarbeid for å skape et mer aldersvennlig lokalsamfunn.

Snart skal Bømlo og de ni andre kommunene som deltar dele seg i mindre grupper, i hvert sitt digitale «rom». De skal diskutere ideer og utveksle erfaringer med hverandre.

Egentlig skulle de alle vært fysisk på Stord i april, til én av tre konferanser som skulle samle alle kommunene i Vestland og en rekke foredragsholdere. Det satte koronaen stopper for. Men intet er så galt at det ikke er godt for noe:
– Det var stor interesse for å være med. Siden samlingen ble digital og ikke fysisk, trengte vi ikke avvise noen, forteller Liv Janne Bell Jonstad, enhetsleder for fagutvikling i Sunnfjord kommune.

En viktig satsing

Bakteppet er Leve hele livet – regjeringens satsing for å sikre at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet og få flere gode leveår i verdighet og selvstendighet.

Satsingen skal skape et mer aldersvennlig Norge og spre nye og innovative løsninger innen områdene aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp og sammenheng i tjenester. 

I den digitale «Vestlands-turnéen» i slutten av september, hadde Leni Klakegg en nøkkelrolle. Hun er prosjektveileder for Leve hele livet i KS Vestland. Totalt deltok 37 av 43 kommuner på de tre digitale plankonferansene.
– Det må vi kalle en suksess, sier Klakegg.

Dialogmøter

– Satsingen kan hjelpe kommunene å få mer systematikk i de gode tiltakene som allerede finnes, fortsetter hun.

Nettopp tverrsektorielt planarbeid kom opp som én av fem særlige utfordringer, da kommunene i Vestland våren 2019 ble invitert til dialogmøter, for å identifisere områder der støtteapparatet kan gjøre nytte for seg.

- For mange blir det en utfordring at de sitter på hver sin tue og tenker på hvert sitt område. Så kan det ende med at enkelte tjenester kommer for sent med i for eksempel planprosessen i kommunen, er tilbakemeldinger Klakegg har fått.

Et skifte

Siden dialogmøtene har noe skjedd. Det viser deltakerlistene fra høstens plankonferanse: Mens det stort sett var folk fra helse- og omsorgstjenester på dialogmøtene, møtte et tverrsnitt av kommunen opp til den digitale plankonferansen – fra kommunaldirektører og tekniske planleggere, til eldreråd og folkehelsekoordinatorer.

Blant dem var 11 representanter fra kommunen, eldrerådet og pensjonistforbundet i Bømlo.

– Perspektivet må utvides, sier Kjell Magnar Mellesdal, kommunalsjef for helse, sosial og omsorg, med henvisning til nettopp planarbeidet.

– For oss var det viktig å forankre arbeidet i samfunnsdelen av kommuneplanen og andre planer først. Medvirkning er også sentralt. Vi har brukt mye tid på å etablere kontakt med blant annet eldrerådet, pensjonistforeningen og mange andre aktører, sier Mellesland, og påpeker at ungdommen bevisst inviteres inn. Kommunens innfallsvinkel til satsingen er nemlig et «generasjonsvennlig samfunn».


Rådgiver Jorunn J. Folgerø-Holm og Kjell Magnar Mellesdal, kommunalsjef for helse, sosial og omsorg i Bømlo kommune. Foto: Simon Knutsson Sortland, Bømlo kommune

– Eldrerådet har for eksempel vært tydelig på at vi har et utviklingspotensial innen sosiale møteplasser, der generasjoner kan møtes, sier rådgiver Jorunn J. Folgerø-Holm, og forteller om stort lokalt engasjement.

– Det dreier seg ikke bare om medvirkning, men medskaping. Det er viktig om vi skal skape noe nytt, supplerer Mellesdal.

Påfyll

I Bømlo er Leve hele livet-satsingen en bekreftelse på at de lenge har vært på rett vei.
– Dette er i tråd med fokusområdene vi allerede har. Men økt trykk fra statlig hold bidrar til mer tyngde og økt mobilisering, mener Jorunn J. Folgerø-Holm, som har fått en nøkkelrolle i å følge opp satsingen.

Selv om Bømlo allerede er godt i gang med tverrsektorielt planverk, opplevde de den digitale plankonferansen som nyttig:
– Det var gode innlegg og gode diskusjoner. Mye handler om å skape et felles språk og en felles forståelse, mener Folgerø-Holm.

Kommunalsjefen tror på sin side at konferansen bidro til å åpne manges øyne for behovet for bredde i planleggingen.

Fire ble til én

I Sunnfjord har kommunen opprettet et eget, tverrsektorielt Leve hele livet-prosjekt, der Liv Janne Bell Jonstad er prosjektleder.


Liv Janne Bell Jonstad, enhetsleder for fagutvikling i Sunnfjord kommune. Foto: Reiakvam Foto, Sunndal kommune

Fire kommuner ble slått sammen til én fra 1. januar 2020, og året har gått med til å rigge seg sammen og utvikle ny planstrategi. I den sammenheng mener prosjektlederen at det økte fokuset fra statens side er nyttig.

Vi får satt det på dagsorden på en annen måte. Liv Janne Bell Jonstad, Sunnfjord

– Vi får satt det på dagsorden på en annen måte. Vi ser at vi må jobbe mer tverrsektorielt. Særlig innen plan- og areal er det ikke god nok kunnskap om at dette dreier seg om noe mer enn helse- og sosial, sier hun, og påpeker at plankonferansen bidro til å bøte på denne utfordringen i de ferske, sammenslåtte kommunen.

– En annen utfordring for oss, er at de fire kommunene er så ulike. For eksempel har de ulik praksis på hvor stor grad av frivillighet de har tatt inn i tjenestene, sier Bell Jonstad, og legger til at Leve hele livet-satsingen gir god mulighet til å starte litt på nytt når de nå skal samordne seg og lære av hverandre.

Politisk forankring

Representantene fra både Bømlo og Sunnfjord er enige om at Leve hele livet-satsingen styrker den politiske forankringen lokalt, og gjør det lettere å jobbe på tvers og å oppnå resultater.

Det hadde vært interessant å få mer påfyll på analysesiden. Kjell Magnar Mellesdal, Bømlo

De er også glade for at støtteapparatet er på tilbudssiden.
– Det hadde vært interessant å få mer påfyll på analysesiden, oppfordrer Kjell Magnar Mellesdal i Bømlo, mens Liv Janne Bell Jonstad fra Sunnfjord ønsker at støtteapparatet har fokus på å skape møteplasser der kommuner kan utveksle gode eksempler på konkrete løsninger.

Fakta om Leve hele livet

  • KS har inngått en avtale med regjeringen om gjennomføring av Leve hele livet.
  • KS inngår i det nasjonale støtteapparatet sammen med Helsedirektoratet og Senter for omsorgsforskning (SOF), og de regionale støtteapparatene sammen med Fylkesmannen og Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester (USHT).

Slik arbeider KS med Leve hele livet:

  • KS ivaretar kommunenes ønsker og behov
  • KS bidrar til kvalitetsutvikling gjennom erfaringsdeling og nettverksbygging
  • KS deltar i Rådet for et aldersvennlige Norge
  • KS forankrer arbeidet med Leve hele livet i KS styrende organer
  • KS utvikler nettverk og modeller for Aldersvennlige lokalsamfunn