Det er flere tjenesteområder i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Anbefalingene er derfor beskrevet på en måte som er relevant for alle områder.  

Lenkeblokk Icon Felles rammer og anbefalinger PDF

Støtte ved anskaffelser

Det er et mål at dokumentet skal understøtte kommunenes anskaffelsesprosesser, skape felles retning, samt gi leverandørmarkedet en klarere forståelse av forventninger og rammer som de vil måtte forholde seg til i kommende anskaffelser.

Anbefalingene er ment som en veiledning til kommunene, slik at kravene de selv stiller kan bidra til å realisere målbildet for et felles journalløft, hvor et av hovedmålene er at informasjonen den enkelte helsearbeider trenger, lett blir tilegnelig i de verktøyene de bruker daglig.

Fortsatt kommunenes ansvar

Felles rammer og anbefalinger for anskaffelser av journalløsninger er ikke en uttømmende liste, men en felles oversikt over anbefalinger til hva kommuner bør hensynta når de skal i gang med anskaffelser. Det vil fremdeles være kommunenes eget ansvar å anskaffe løsninger som dekker deres behov, og som er innenfor gjeldende rammer og regelverk.

Dokumentet Felles rammer og anbefalinger for anskaffelser av journalløsninger vil bli forvaltet gjennom samstyringsstruktur for digitalisering og smart bruk av teknologi i kommunal sektor.

Fire kategorier

Rammer og anbefalingene er i dokumentet delt inn i fire kategorier.

For den enkelte kommune er det viktig å gjøre en selvstendig vurdering av bruken av ord som «skal», «må», «bør» etc., ettersom det vil kunne vurderes ulikt fra en anskaffelse til en annen. Den innledende teksten er veiledende, for enklere å kunne forstå den kontekstuelle sammenhengen. I tillegg er hvert punkt kort forklart, og det oppfordres til å gjøre egne vurderinger og tolkninger for hvert punkt og dets relevans. 

Anbefalingene er ikke uttømmende, og hver kommune er selvstendig ansvarlig for at anskaffelsene gjennomføres på lovlig vis. Dette er særlig viktig knyttet til de lovmessige kravene i første og andre underkapittel.