• Aksessere, presentere og lagre informasjon

  Ha mulighet til å kunne aksessere, presentere og lagre informasjon fra annen datakilde enn egen database, på etablerte standarder.

  For å realisere målbildet for felles journalløft, som legger til rette for informasjonsdeling og samhandling i verktøyene helsepersonell bruker til daglig.

  Inkluderer også mulighet til å knytte seg til nasjonale ehelse-løsninger.

 • Eksportere data

  Ha mulighet til å eksportere strukturerte og ustrukturerte data til andre datakilder enn egen database, på etablerte standarder. For å realisere målbildet for felles journalløft, som legger til rette for informasjonsdeling og samhandling i verktøyene helsepersonell bruker til daglig.

 • Bruke HelseID

  Kunne bruke HelseID som påloggingsmetode for å sikre autentisering (tilgang) og autorisering (rettigheter) for helsepersonell.

  Sikker digital identitetsløsning, levert av NHN, som brukes for å autentisere helsepersonell og andre autoriserte brukere som trenger tilgang til elektroniske tjenester og systemer.

  Dette omfatter også ønsket om single sign-on, og mulighet til å kunne sømløst navigere til samme pasient fra en løsning til en annen

 • Logge innsyn i pasientjournal

  Kunne loggføre aktivitet knyttet til bruk og innsyn i pasientinformasjon. Loggføring av aktivitet er viktig for å sikre pasientsikkerhet, oppfylle dokumentasjonskrav, støtte kvalitetsforbedring og forskning, og bidra til rettslig ansvar og ansvarlighet. Det er en viktig praksis for å sikre pålitelig og kvalitetsmessig behandling av pasienter, og oppfylle kravene i norsk helselovgivning.

 • Standardisering

  Kunne støtte standarder og rammeverk som for eksempel SMART on FHIR, samt bidra til ytterligere standardisering.

  Standarder bidrar til å sikre at ulike systemer og applikasjoner kan kommunisere og samhandle sømløst.

  SMART on FHIR er en standard for å utvikle og distribuere apper (programmer) som kan integreres med EPJ-systemer. Dette kan være med på å:

  • Legge til rette for interoperabilitet (dele og utveksle data sømløst mellom forskjellige systemer)
  • App-økosystem (kan stimulere til innovasjon og forbedre tilgangen til nyttige verktøy og funksjonalitet for helsepersonell og pasienter)
  • Gi pasient/bruker en styrket rolle i egen helsehåndtering ved å gi dem mulighet til å engasjere seg mer i egen helse

  Styrke internasjonalt samarbeid, blant annet gjennom erfaringsutveksling, deling av beste praksis og innovasjoner

 • Sikre kommunalt eierskap av data

  Sikre kommunalt eierskap av data innebærer at data skal lagres på en slik måte at de er under kommunens kontroll og autorisasjon, og kommunen skal kunne dele disse dataene med de som kommunen selv definerer som å ha tjenstlig behov. Deling og integrasjon skal skje på etablerte og sikre API-standarder, men kommunen skal som eier av dataene kunne forvalte disse

 • Referansearkitektur

  Utformes i henhold til referansearkitektur for e-helsetjenester i kommunal sektor. Retning og rammer for arkitekturarbeid knyttet til e-helse i kommunal sektor er beskrevet i en egen referansearkitektur. Referansearkitekturen benyttes av personer som arbeider med modernisering av helsetjenestene i kommunal sektor og samarbeidspartnere i statlige og private virksomheter. Les mer om referansearkitektur på ks.no

 • Skille informasjon og funksjonalitet

  Dette betyr skille mellom data og applikasjon, ref beskrivelser i Referansearkitektur for e-helsetjenester i kommunal sektor

 • Digitalt økosystem

  Tilrettelegge for at EPJ-systemet er en del av et digitalt økosystem, hvor løsninger, standardisering og avtalt rammeverk gjør det mulig å samarbeide og å utveksle informasjon.

       EPJ-systemer som er del av et digitalt økosystem bidrar til:

  • Interoperabilitet: Deling av pasientdata og annen helseinformasjon på tvers av helseaktører
  • Effektivitet og produktivitet: Automatisere arbeidsprosesser.
  • Redusere manuell datainngang og papirarbeid, og øke effektiviteten
  • Pasientsentrert omsorg: Legger til rette for pasientdeltakelse i helsehåndtering, og gir pasientene enklere tilgang til sin egen helseinformasjon
  • Innovasjon og fleksibilitet: Stimulerer til innovasjon, integrasjon av nye teknologier og skaper et dynamisk marked for digitale helseprodukter og -tjenester.
 • Standard API-er

  Bruke standard API-er som muliggjør integrasjon med andre system for utveksling av data og/eller for utførelse av oppgaver, og tilgjengeliggjøre disse. Standard API-er kan tillate ulik programvare og applikasjoner å kommunisere og samhandle sømløst, noe som forenkler integrasjon mellom forskjellige systemer. Dette gjør også at tredjeparter kan utvikle nye løsninger i tilknytning til de eksisterende, og vil på sikt kunne gi flere valgmuligheter, øke brukeropplevelsen og fremme innovasjon. Disse API-ene skal være åpne for kommunen å benytte. Dette gir også mulighet til å benytte andre leverandører for ulike oppgaver, for eksempel som planleggingsverktøy.

 • Tilgang fra flere enheter

  Ha mulighet for tilgang til ulike typer data og støtte på ulike flater. For eksempel på mobil, nettbrett, tavler, flere PC-skjermer, klokker etc.

 • Lagring av film og bilde

  Ha mulighet for lagring av film og bilde som dokumentasjon og for samhandling.

  Lagring av film og bilde i norsk helse kan støtte samhandling ved å muliggjøre deling av medisinske bilder og filmer mellom helseaktører for diagnostikk, behandlingsplanlegging, fjernkonsultasjon, pasientinvolvering, opplæring og forskning.

  Dette kan bidra til raskere og mer effektiv helsehjelp, pasientinvolvering, tverrfaglig samarbeid, opplæring og forskning.