• Aktuelle lover og forskrifter

    Det er anskaffende kommune og leverandørs ansvar å påse at alle lover og forskrifter følges. Det er krav at løsningen etableres innenfor gjeldende rett, bl.a. krav i helsepersonelloven, pasientjournalloven og pasientjournalforskriften. Dette er ikke en uttømmende liste over kravene.

  • Personvernforordningen

    Beskyttelse av personvernopplysninger er viktig. Helseopplysninger er sensitive og hvordan de behandles er regulert gjennom personvernforordningen, i tillegg til blant annet lovene nevnt i punktet over. At lover og forskrifter følges, er avgjørende for tillitten mellom pasient/bruker og behandler, i tillegg til at brudd på regelverket medfører betydelige sanksjoner.

  • Fremtidige forordninger

    EHDS (European Health Data Space) er et kommende initiativ fra EU som har som formål å fremme forskning, innovasjon og forbedre helsehjelp. Forordningen er ikke endelig vedtatt, men det anbefales å se til arbeidet når det skal vurderes hvilke krav som skal legges til grunn.

    MyHealth@EU er et europeisk prosjekt som fokuserer på å fremme samarbeid og utveksling av elektronisk pasientjournalinformasjon på tvers av europeiske land. Norge har besluttet å knytte seg til dette.