Innsiktsarbeidet og ressurskommuner

Innsiktsarbeidet er gjennomført i samarbeid med ressurskommunene Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Lillestrøm. De juridiske vurderingene av hjemmel gjøres av Skatteetaten og jurister fra Lillestrøm og Oslo. Nasjonalt ressurssenter for deling av data  har også bidratt. Når de juridiske vurdering foreligger vil ressursgruppens arbeid oppsummeres i en egen sluttrapport med tilhørende liste over opplysninger (datasett) som kobler det avdekkede behovet med Skatteetatens data.

Kommunefelles datasett og API

Kommunal bolig er en lovpålagt tjeneste, mens kommunal bostøtte er et boligsosialt virkemiddel enkelte kommuner har hvis den statlige bostøtten ikke er tilstrekkelig i områder med høy utleiepris.

For tjenesten kommunal bolig trenger saksbehandler tilgang på løpende inntektsopplysninger fra a-ordningen i tillegg til enkelte opplysninger fra skattemelding og skatteoppgjør. Når juridisk vurdering av hjemmel foreligger vil innholdet i datasettet, slik det fremgår av rapport og feltliste, forankres i Digitaliseringsutvalget.

Innholdet i API-et (semantikken) vedlikeholdes og videreutvikles av KS som administrativt segmentansvarlig for kommunal sektor. Det tekniske API-et i Skatteetatens delingsløsning eies, utvikles og driftes av Skatteetaten (https://www.skatteetaten.no/deling/).

Tilkobling for alle kommuner

Det er ikke avklart når alle kommuner kan koble seg på det tekniske API-et for tjenestene kommunal bolig og bostøtte. Vi gjennomfører våren 2021 en pilot for tilkobling til det teknisk API-et for tjeneste barnehage og skolefritidsordning. Deretter åpnes API-et for alle kommuner. Erfaringer fra dette arbeidet vil gi føringer for når API-et for kommunal bolig kan tilgjengelig gjøres for alle kommuner. I samarbeidsprosjektet KOBO, digitalt system for kommunale utleieboliger mellom KS og Husbanken, vil API-et bli benyttet i løsningen for saksbehandlere.