Datasettet for tjenesten boligsosialt arbeid er ferdigstilt i samarbeid med ressurskommunene, og API-et er satt opp i Skatteetatens delingstjeneste. Prosjekt kommunal bolig - Kobo har tatt i bruk API-et.

I forbindelse med arbeidet til ekspertgruppen som evaluerte bostøtteordningen, ønsket Husbanken å undersøke hvor mange kommuner som har egne bostøtteordninger. Det er om lag 20 kommuner som tildeler kommunal bostøtte til innbygger. Oversikten over undersøkelsen og hvilke kommuner dette dreier seg om, er omtalt HER (pdf). Disse kommunene har også lovmessig rett til å bruke opplysningene i API-et for å fatte vedtak om kommunal bostøtte.

KS som segmentansvarlig

KS er utpekt av kommunal sektor til å være segmentansvarlig på vegne av kommuner og fylkeskommuner overfor Skatteetaten. KS og Skatteetaten inngikk i juni 2020 en avtale som fastsetter segmentansvaret. Segmentansvarsavtalen mellom KS og Skatteetaten innebærer et formalisert samarbeid om tilgjengeliggjøring av opplysninger fra Skatteetatens økosystem. Hensikten med samarbeidet er å etablere en funksjon for digital utlevering av opplysninger fra Skatteetaten til kommuner og fylkeskommuner.

KS har etablert et 3-årig forsknings- og utviklingsprosjekt (FoU-prosjekt) for å realisere hensikten med segmentansvarsavtalen, det vil si å etablere og tilby tekniske grensesnitt (API-er) for alle de kommunale tjenestene som har behov for data fra Skatteetaten.

Innsiktsarbeidet og ressurskommuner

Det er gjennomført et innsiktsarbeid for å undersøke juridisk, organisatorisk og semantisk samhandling ved deling av skatte- og inntektsopplysninger mellom stat og kommune. Innsiktsarbeidet er gjennomført i samarbeid med ressurskommunene Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Lillestrøm og Kongsbergregionen. De juridiske vurderingene av kommunenes hjemmelsgrunnlag for å kunne ta imot og bruke dataene er gjort av Skatteetaten og KS i fellesskap.

Arbeidet har fulgt disse stegene:

 • Innsikt i behov og kartlegging av arbeidsprosesser.
 • Dialog med samarbeidsprosjektet mellom KS og Husbanken “Kommunal bolig – Kobo” og Oslo kommunes prosjekt Kombo.
 • Juridisk vurdering av hjemler for datautlevering og -innhenting.
 • Utarbeidelse av datasett
 • Utvikling av API-et i regi av Skatteetaten
 • Test og produksjonssetting

Prosjektet baserte seg på metodikk og erfaringer fra forprosjektet «Kommunal sektors tilgang til skatte- og inntektsopplysninger i Skatteetaten».

Juridiske vurderinger

Hjemmel for at kommunene kan motta og at Skatteetaten kan dele taushetsbelagte skatte- og inntektsopplysninger i forbindelse med kommunale helse- og omsorgtjenester finnes i følgende regelverk:

 • Lov om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven)
 • Forskrift til skatteforvaltningsloven (skatteforvaltningsforskriften)
 • Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)
 • Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)
 • Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven)
 • Lov om bustøtte og kommunale bustadtilskot (bustøttelova)

Gjennomgangen av disse regelverkene viser at det foreligger behandlingsgrunnlag for kommunene for å behandle skatte- og inntektsopplysninger (personopplysninger) fra Skatteetaten i forbindelse med tildeling av forskjellige typer behovsprøvet kommunal boligsosial støtte. Dermed kan Skatteetaten dele disse opplysningene med kommunene.

Utredningen om det rettslige grunnlaget for å dele skatte- og inntektsopplysninger for behovsprøvet boligsosial støtte ligger i dette vedlegget (pdf).

For behovsprøvet boligsosial støtte trenger saksbehandler både løpende inntektsopplysninger fra a-ordningen og opplysninger fra skattemelding og skatteoppgjør. Det behovsprøvede datasettet inneholder de skatte- og inntektsopplysningene som kommunene skal bruke ved behovsprøvet boligsosial støtte. Hittil har Skatteetaten delt disse opplysningene først når et skatteoppgjør er ferdig, men innsiktsarbeidet har vist at kommunene trenger tilgang til oppdaterte opplysninger om inntekt og formue, uavhengig av tidspunkt i Skatteetatens fastsettingsprosess. API-et vil derfor dele siste tilgjengelige informasjon om en innbygger fra både a-meldingen, skattemelding og skatteoppgjør.

Kommunen/fylkeskommunen er behandlingsansvarlig for personopplysninger som kommunen får tilgang til ved bruk av API-et. Kommunen er dermed ansvarlig for at personopplysningene blir behandlet i henhold til gjeldende regelverk om personvern. Kommunen kan bare benytte opplysningene til det opprinnelige formålet, opplysningene kan ikke viderebrukes for andre formål. Behandlingsansvaret ligger alltid hos kommunen, det kan ikke delegeres til leverandører eller andre tredjeparter. Den behandlingsansvarlige er ansvarlig for og skal kunne påvise at personvernprinsippene overholdes.

Innholdet i API-et (datasettet) vedlikeholdes og videreutvikles av KS som administrativt segmentansvarlig for kommunal sektor. Det tekniske API-et i Skatteetatens delingsløsning eies, utvikles og driftes av Skatteetaten.

Tilkobling for alle kommuner

Tilkobling til det teknisk API-et for kommunal boligsosial støtte var klart 1. april 2022. I første omgang vil dette være et pilotprosjekt med Kommunal bolig - KOBO (et digitalt system for kommunale utleieboliger) og Oslo kommunes Kombo-prosjekt.

Erfaringer fra dette arbeidet vil legge føringer for når API-et for kommunal boligsosial støtte kan gjøres tilgjengelig for kommuner som ønsker å knytte seg til API-et på andre måter enn via fagsystemet Kobo. For eksempel er det noen kommuner som tildeler kommunal bostøtte, disse kan også koble seg til API-et.

Ønsker du å vite mer

Hvis du ønsker å vite mer, kontakt oss på epost.