Om skatte- og inntektsopplysninger for boligsosialt arbeid

Skatte- og inntektsopplysninger for tjenesten boligsosialt arbeid er tilgjengelig hos Skatteetaten og i Skatteetatens delingstjeneste. Flere kommuner har tilgang til opplysningene, og Husbanken med Kobo: Digitalt system for boligsosialt arbeid har tatt i bruk API-et.

 • Ønsker du å sjekke om kommunen din har tilgang til opplysninger for denne tjenesten, sjekk oversikten her.
 • Lurer du på hvordan kommunen får tilgang til opplysninger hos Skatteetaten for boligsosialt arbeid, se her.

Det er om lag 20 kommuner som tildeler kommunal bostøtte til innbygger. Oversikten over hvilke kommuner dette dreier seg om, er omtalt i undersøkelsen HER (pdf). Disse kommunene har lovmessig rett til å bruke opplysningene i datasettet (API-et) for å fatte vedtak om kommunal bostøtte.

Datasettet med skatte- og inntektsopplysninger for tjenesten boligsosialt arbeid ble ferdigstilt i samarbeid med ressurskommunene, og API-et ble satt opp i Skatteetatens delingstjeneste. Teknisk dokumentasjon av opplysningene som deles fra Skatteetatens delingsløsning finnes på Skatteetatens github.

For behovsprøvet boligsosial støtte trenger saksbehandler både løpende inntektsopplysninger fra a-ordningen og opplysninger fra skattemelding og skatteoppgjør. Det behovsprøvede datasettet inneholder de skatte- og inntektsopplysningene som kommunene skal bruke ved behovsprøvet boligsosial støtte. Hittil har Skatteetaten delt disse opplysningene først når et skatteoppgjør er ferdig, men innsiktsarbeidet har vist at kommunene trenger tilgang til oppdaterte opplysninger om inntekt og formue, uavhengig av tidspunkt i Skatteetatens fastsettingsprosess. API-et vil derfor dele siste tilgjengelige informasjon om en innbygger fra både a-meldingen, skattemelding og skatteoppgjør.

Tilgang for kommunene

Ønsker du tilgang til skatte- og inntektsopplysninger for denne tjenesten, må du sjekke først om kommunen har tilgang til opplysningene. Sjekk oversikten her.

Har ikke kommunen tilgang, finner du veiledning for hvordan kommunen får tilgang til opplysninger hos Skatteetaten for boligsosialt arbeid her.

Kommunene velger selv hvordan de ønsker å koble seg til for å få tilgang til skatte- og inntektsopplysninger hos Skatteetaten. For boligsosialt arbeid er det bare Husbanken som har tilrettelagt for å hente opplysningene i sitt system Kobo. KS-Digitale Fellestjenester tilbyr foreløpig ingen tjeneste for å hente skatte- og inntektsopplysninger for boligsosialt arbeid som del av Fiks register. Alternativene kommunene kan velge for denne tjenesten er da foreløpig:

 • direkte påkobling mot Skatteetaten og utvikle tjeneste selv
 • fagsystemleverandør henter opplysninger direkte hos Skatteetaten på vegne av kommune (f.eks. Husbanken)

Opplysningene som deles fra Skatteetaten er i hovedsak gratis. Den enkelte kommune må selv avklare eventuelle kostnader med sin fagsystemleverandør for tilrettelegging av henting av opplysninger. Opplysningene som deles fra Skatteetaten over standard API-er. Det er derfor i utgangspunktet en digital deling (maskin-til-maskin) av opplysninger.

KS som segmentansvarlig

KS og Skatteetaten inngikk i juni 2020 en avtale som fastsetter segmentansvaret. Segmentansvarsavtalen mellom KS og Skatteetaten innebærer et formalisert samarbeid om tilgjengeliggjøring av opplysninger fra Skatteetatens til kommunesektoren.

Som følger av segmentansvarsavtalen mellom KS og Skatteetaten har KS følgende oppgaver:

 • være kontaktpunkt mot Skatteetaten ​på vegne av kommunesektoren
 • formidle informasjon og endringer mellom Skatteetaten og kommunesektoren
 • koordinere og prioritere endringsønsker kommunesektoren ​har til Skatteetaten
 • tilby faglig brukerstøtte til kommunesektoren
 • bistå med at kommunesektoren får tilgang til opplysninger hos Skatteetaten​, inkludert håndtere og forvalte avtale (Skatteetatens tilslutningserklæring) mellom Skatteetaten og kommunesektoren
 • sikre at Skatteetatens vilkår aksepteres og etterleves av kommunesektoren

Prosjekthistorikk – FoU «Deling av data fra Skatteetaten» (Prosjekt avsluttet 31.12.23)

KS etablerte et 3-årig forsknings- og utviklingsprosjekt (FoU-prosjekt) for å realisere hensikten med segmentansvarsavtalen. Det vil si å etablere og tilby datasett med skatte- og inntektsopplysninger med et teknisk grensesnitt (API-er) for alle de kommunale tjenestene som har behov for data fra Skatteetaten.

FoU-prosjektet «Deling av data fra Skatteetaten» har fulgt Nasjonalt rammeverk for digital samhandling. Dette betyr at FoU-prosjektet undersøkte juridisk, organisatorisk og semantisk samhandling ved deling av skatte- og inntektsopplysninger mellom stat og kommune. Arbeidet med den enkelte kommunale tjeneste startet alltid med å vurdere både Skatteetatens hjemmel for utlevering av skatte- og inntektsopplysninger, samt kommunenes juridiske grunnlag for å benytte opplysningen i sin tjenesteytelse. Det juridiske arbeidet var basert på personvernregelverket, skatteforvaltningsloven og kommunenes særlover for det enkelte tjenesteområdet. Skatteetaten kan ikke dele flere data enn kommunene har behov for å bruke, og samtidig lov til å motta. De juridiske vurderingene av kommunenes hjemmelsgrunnlag for å kunne ta imot og bruke dataene er derfor gjort av Skatteetaten og KS i fellesskap.

Datasettet med skatte- og inntektsopplysninger for tjenesten boligsosialt arbeid ble ferdigstilt i samarbeid mellom KS, Skatteetaten ressurskommunene, og API-et ble satt opp i Skatteetatens delingstjeneste. Ressurskommunene i dette innsiktsarbeidet har vært Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Lillestrøm og Kongsbergregionen. Prosjektet baserte seg på metodikk og erfaringer fra forprosjektet «Kommunal sektors tilgang til skatte- og inntektsopplysninger i Skatteetaten».

Arbeidet har fulgt disse stegene:

 • Innsikt i behov og kartlegging av arbeidsprosesser.
 • Dialog med samarbeidsprosjektet mellom KS og Husbanken “Kommunal bolig – Kobo” og Oslo kommunes prosjekt Kombo.
 • Juridisk vurdering av hjemler for datautlevering og -innhenting.
 • Utarbeidelse av datasett
 • Utvikling av API-et i regi av Skatteetaten
 • Test og produksjonssetting

Juridiske vurderinger for deling og bruk av skatte- og inntektsopplysninger for boligsosialt arbeid

Hjemmel for at kommunene kan motta og at Skatteetaten kan dele taushetsbelagte skatte- og inntektsopplysninger i forbindelse med denne tjenesten finnes i følgende regelverk:

 • Lov om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven)
 • Forskrift til skatteforvaltningsloven (skatteforvaltningsforskriften)
 • Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)
 • Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)
 • Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven)
 • Lov om bustøtte og kommunale bustadtilskot (bustøttelova)

Gjennomgangen av disse regelverkene viser at det foreligger behandlingsgrunnlag for kommunene for å behandle skatte- og inntektsopplysninger (personopplysninger) fra Skatteetaten i forbindelse med tildeling av forskjellige typer behovsprøvet kommunal boligsosial støtte. Dermed kan Skatteetaten dele disse opplysningene med kommunene.

Utredningen om det rettslige grunnlaget for å dele skatte- og inntektsopplysninger for behovsprøvet boligsosial støtte ligger i dette vedlegget (pdf).

For behovsprøvet boligsosial støtte trenger saksbehandler både løpende inntektsopplysninger fra a-ordningen og opplysninger fra skattemelding og skatteoppgjør. Det behovsprøvede datasettet inneholder de skatte- og inntektsopplysningene som kommunene skal bruke ved behovsprøvet boligsosial støtte. Hittil har Skatteetaten delt disse opplysningene først når et skatteoppgjør er ferdig, men innsiktsarbeidet har vist at kommunene trenger tilgang til oppdaterte opplysninger om inntekt og formue, uavhengig av tidspunkt i Skatteetatens fastsettingsprosess. API-et vil derfor dele siste tilgjengelige informasjon om en innbygger fra både a-meldingen, skattemelding og skatteoppgjør.

Kommunen er behandlingsansvarlig personopplysningene som blir delt gjennom Skatteetatens API, og at behandlingen skjer i henhold til gjeldende regelverk om personvern. Kommunen kan bare benytte opplysningene til det opprinnelige formålet, opplysningene kan ikke viderebrukes for andre formål. Behandlingsansvaret ligger alltid hos kommunen, det kan ikke delegeres til leverandører eller andre tredjeparter. Den behandlingsansvarlige er ansvarlig for og skal kunne påvise at personvernprinsippene overholdes.

Datasettet skatte- og inntektsopplysninger vedlikeholdes og videreutvikles av KS som administrativt segmentansvarlig for kommunal sektor i samarbeid med kommunesektoren. Det tekniske API-et med skatte- og inntektsopplysninger hos Skatteetatens delingstjeneste eies, utvikles og driftes av Skatteetaten.

Spørsmål

Har du spørsmål om Kobo, ta kontakt med Husbanken

Har du andre spørsmål, send henvendelse til skattedeling@ks.no