Vi har som mål å øke antall utdannede helsefagarbeidere årlig, og ønsker flere verktøy til å utdanne flere fra egne rekker.

Prosjektgruppen i Sør-Varanger kommune

Læringsnettverket "fra assistent til helsefagarbeider", har som mål å hjelpe kommunene med å øke kompetansen til sine ansatte som ikke har fagbrev innen helse og omsorg. Dette nettverket fungerer som en samarbeidsarena for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling, med det overordnede målet om å forbedre kvaliteten på tjenestene gjennom læring og utvikling.

I den andre samlingen ble Utdanningsdirektoratet, Aldring og helse og Statsforvalteren i Viken invitert for å informere om ulike veier til fagbrev som helsefagarbeider og tilskuddsordninger.

Sør-Varanger kommune: - Tar aktive skritt for å møte komplekse utfordringer

Sør-Varanger er blant kommunene som deltar i læringsnettverket. Kommunen har satt en klar kurs mot en fremtid med flere kompetente helsefagarbeidere. Deres engasjement og deltakelse i læringsnettverket er et viktig skritt på veien. Prosjektgruppen, som består av Hilja Pedersen, Irene Arvola og Hannah Kardolay, er godt i gang med arbeidet.

Prosjektgruppen beskriver et sammensatt utfordringsbilde i sin kommune, først og fremst med økonomi, små stillingsstørrelser, informasjonsflyt på tvers av avdelinger og ut til resten av kommunens befolkning. I 2022 hadde de kun én ny lærling innen helsefag, noe som er langt under de forventede tallene. De ser også at årskullene til helsefagarbeider på videregående er sterkt synkende, og tilgangen på lærlinger derfor mindre.

- Noe av det som er utfordrende å utvikle kompetansen til assistenter er at det er vanskelig å få gitt dem tilstrekkelig med støtte til videreutdanning, spesielt der utfordringene er sammensatte for den enkelte. Mange får ikke hverdagen til å gå opp med tid, familie og økonomi dersom de skal satse på videre utdanning i tillegg, forteller prosjektleder Hilja Pedersen.

Med dette utfordringsbildet som bakteppe, har kommunen satt seg et mål om å øke antall utdannede helsefagarbeidere som skal jobbe i kommunens helsetjeneste. Gjennom deltakelse i læringsnettverket, håper Sør-Varanger å få tilgang til flere verktøy og metoder for å utdanne flere helsefagarbeidere fra egne rekker. De ser også frem til å dra nytte av andres erfaringer i lignende situasjoner for å nå sine mål.

Kommunen deltar også i flere andre KS-prosjekter, inkludert Menn i Helse og Prepp til Helse. De ønsker å tiltrekke flere talenter til helsefagarbeideryrket og øke mangfoldet innen helsevesenet. Med deltakelse i flere prosjekter utover læringsnettverket kjenner de seg nå bedre rustet til å møte utfordringene som ligger fremover i tid. 

- Sør-Varanger kommune er stolt av å ha flere prosjekter på gang for å satse på utdanningen av helsefagarbeidere. Vi legger til rette for disse tiltakene og søker aktivt å løse utfordringene vi står overfor, avslutter Pedersen.

Flere veier til målet gjennom Utdanningsdirektoratet

Kommunene har ulike tilnærminger for å hjelpe sine ansatte med å oppnå fagbrev. Gjennom samlingene skal man utforske diverse veier til fagbrev gjennom erfaringsdeling og presentasjon av faglige innlegg. Dette bidrar til å øke kompetansen til de ansatte. I tillegg inviterer læringsnettverket relevante institusjoner som kan informere om tilgjengelige muligheter.

Utdanningsdirektoratet i Norge jobber aktivt med å fremme utdanning og kompetanseutvikling på ulike nivåer. I arbeidet med formell helsefaglig kompetanse, støtter de flere programmer som er rettet mot voksne som er i arbeid. Fagansvarlig i Utdanningsdirektoratet, Bente Tronrud, ble invitert til å dele informasjon om opplæringsstrukturen, regelverket rundt fagbrev og stegene som må tas for å oppnå dette.

Veier til fagbrev for voksne: Utdanningsdirektoratet skisserer fire hovedordninger. 

1. Lærlingordningen (voksenlærling)
2. Praksiskandidatordningen
3. Fagbrev på jobb
4. Modulstrukturert fag- og yrkesopplæring (MFY)
- fra august 2024.

Lenkeblokk Icon Les mer om hovedordningene i denne presentasjonen fra Utdanningsdirektoratet.

Aldring og helse med skreddersydde opplæringsplaner

Visste du at det også finnes muligheter for å oppnå fagbrev gjennom samarbeid med Nasjonalt senter for Aldring og helse? I den andre samlingen ble de invitert for å presentere sitt opplæringsprogram.

Nasjonalt senter for Aldring og helse tilbyr kunnskap, opplæring og forskning for helse- og omsorgspersonell, og gjennomfører tiltak for å hjelpe de som allerede er i tjenesten med å øke kompetansen og oppnå fagbrev. Det betyr at personer uten helsefaglig utdanning kan ta fagbrevet på sin egen arbeidsplass. Opplæringen er kostnadsfri og gjennomføres over ett år i samarbeid med arbeidsplassen.

Gjennom hele prosessen, og frem til den avsluttende fagprøven, får deltakerne veiledning og kompetanseheving fra Aldring og Helse. Frem til i dag er det 750 personer som har tatt fagbrev gjennom deres modell.

Lenkeblokk Icon Du kan finne mer informasjon om Nasjonalt senter for Aldring og Helse her.

Trenger du mer informasjon om tilskuddsordninger for kommunene? Ta en titt på presentasjonen fra Statsforvalteren i Viken under.