Inn i jobb er en arena der kommuner kan utforske mulighetene for å gi unge mennesker et fotfeste i arbeidslivet

Marie Elise Axelsen

Nettverksarbeid gir drahjelp

Inn i jobb er en rekke møteplasser der fylkeskommuner og kommuner får drahjelp til å rigge sine prosjekter for å få unge mennesker som har litt ekstra med seg inn i arbeidslivet. NAV og fylkeskommunen er viktige og tette samarbeidspartnere. Den enkelte fylkeskommune og kommune bestemmer selv hvordan innsatsen innrettes lokalt. Et vesentlig mål er at arbeidet fører til blivende strukturer for å få unge inn i fylkes-/kommunale jobber, som de har etablert i Lyngdal kommune. 

Innsatsen er et samarbeid mellom KS, NAV og hovedsammenslutningene i kommunal sektor. Målet er å få flere unge mennesker som i dag verken er i utdanning eller arbeid inn i fylkeskommunale og kommunale jobber. Kommunen er oftest den største arbeidsgiveren i lokalsamfunnet. Kommunesektoren har eller får et behov for økt arbeidskraft i årene som kommer fordi antall yrkesaktive blir færre.  Vi har bruk for at alle hender er i bruk. Å gjøre aktive tiltak for å få unge mennesker i arbeid er samfunnsmessig lønnsomt. Samtidig er det avgjørende for den enkelte å ha en jobb, en meningsfull hverdag og en lønn å leve av. 

Tidligere er det kommuner i Agder, Innlandet og Nordland som har deltatt. Nå åpner vi for at fylkeskommuner og kommuner over hele landet kan bli med på et viktig, meningsfullt og inspirerende arbeid for å få flere ungdommer inn i jobb. 

Hva er Inn i jobb?
Marie Elise Axelsen, avdelingsdirektør i avdeling for kvalitetsutvikling i KS, forteller: Inn i jobb er en arena der kommuner kan utforske mulighetene for å gi unge mennesker et fotfeste i arbeidslivet – via utdanning og arbeid i fylkeskommunen eller kommunen. Dette innenfor rammen av lovverk, krav og prinsipper. Målet er at fylkeskommunen og kommunen selv definerer sitt prosjekt for å få ungdommer inn i jobb. 

Et eksempel på dette er Lyngdal kommune. Her bruker de et nyoprrettet Helsehus som læringsarena for ungdommer som ikke har arbeid eller utdanning å gå til. De kan prøve seg ut på ulike fag som kommunen byr på; helse og omsorgsarbeid, renhold, vaktmesterfaget og så videre. Av de 10 som startet i august 2020 er 4 nå i gang med å ta fagbrev som helse-og omsorgsmedarbeidere – et yrke der kommunesektoren har stort behov for fremover. Lyngdal kommune stiller læreplasser til rådighet for dem i programmet som ønsker å ta et fagbrev.

Se og hør om prosjektet i Lyngdal i vår
webinarrekke. 

- Innsatsen i Lyngdal er et resultat av et målrettet og systematisk arbeid fra kommunen sin side. Dette skjer ikke av seg selv, sier Marie Elise Axelsen. 

Lenkeblokk Icon Påmelding og mer informasjon finner du her

- Vi ser at utenforskap øker i kriser. Det siste året har korona preget hele verdenssamfunnet og enkeltmennesker. Flere står utenfor arbeidslivet nå, og mange er unge, Axelsen. - Vi har ikke tid til å vente og se, eller håpe at det går seg til. Vi må gjøre noe, og dette prosjektet er et viktig bidrag. 

Ønsker din fylkeskommune eller kommune å høre mer?

Lenkeblokk Icon Meld deg på informasjonsmøte 17. juni kl. 9-10 her