- Vi mener det er like stort behov for å ha disse mulighetene i kommunal sektor.

Advokat i KS, Gry Brandshaug Dale

I konsultasjonsmøtet med Arbeids- og inkluderingsdepartementet i november 2022 tok KS opp behovet for at kommunal sektor får tilsvarende regelverk som staten har slik at de i større grad kan ansette personer fra utsatte grupper. KS følger nå opp dette møtet, og ber departementet om å utrede hvordan tilsvarende regelverk også kan gjelde i kommunal sektor.

Staten har tre unntak som kommunesektoren ikke har:

  1. Mulighet for å ansette i to år med lønnstilskudd uten krav om utlysning
  2. Mulighet for traineeordning med adgang til å ansette midlertidig i inntil to år
  3. Mulighet for å ansette traineen fast uten utlysning etter gjennomført program
Lenkeblokk Icon Juss og ansettelser

- Vi mener det er like stort behov for å ha disse mulighetene i kommunal sektor. Vi ber derfor departementet finne løsninger slik at dette kan bli regulert. Dette er ordninger KS og forhandlingssammenslutningene ikke uten videre kan avtale fordi kvalifikasjonsprinsippet har lovs rang og vi trenger en hjemmel for midlertidig ansettelse, sier advokat i KS, Gry Brandshaug Dale.

Saken ligger nå til behandling i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Inn i jobb

Å redusere antall unge i utenforskap er en av de store og kanskje mest krevende samfunnsutfordringer i dag. Proba og Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet har undersøkt hvem unge i utenforskap er og hvilken rolle kommuner som rekrutterer kan ta.

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra KS og skal gi  et kunnskapsgrunnlag og en oppstartanalyse til utviklingsprogrammet Inn i Jobb.

Les rapporten her: https://www.ks.no/fagomrader/forskning-og-utvikling-fou/forskning-og-utvikling/inn-i-jobb/