Bestill Tidlig inn her

Lenkeblokk Icon E-post til bestilling

Tidlig inn er en veileder med fem enkle verktøy for å jobbe systematisk med arbeidsmiljøet og forebygge sykefraværet i barnehagen. Tidlig inn bidrar til gode rutiner på avdelingen, en felles forståelse for situasjonen og gode løsninger som en integrert del av arbeidshverdagen.

Med Tidlig inn blir forbedring av arbeidsmiljøet en naturlig del av den daglige driften. Siden alle barnehager er ulike og behovene på en avdeling endres over tid, er Tidlig inn tilrettelagt for å brukes avdelingsvis. Både personalet og arbeidsoppgavene endres, samtidig som dere utvikler relasjonene til barna, til foreldrene og til kollegaene. Tidlig inn lar hver avdeling prioritere det som er relevant for dere, og de fleksible verktøyene støtter en systematisk og pedagogisk prosess tilpasset barnehagens behov.

Når dere velger å bruke Tidlig inn, skal arbeidet forankres i HMS-gruppen i barnehagen. Alle skal bidra til et godt arbeidsmiljø, men det er arbeidsgiver som har ansvaret for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Styrer har ansvaret for HMS-arbeidet i barnehagen, og kan foreslå å bruke Tidlig inn som et verktøy for å oppnå målene i HMS-arbeidet.

Hvert av de fem verktøyene i Tidlig inn kan gjennomføres på 30-45 minutter. Start med å sette av 10 minutter på et avdelingsmøte eller annet møte for å komme i gang med Tidlig inn, og bruk veilederen for å velge passende verktøy til det videre arbeidet sammen.

Tidlig inn bidrar til et godt arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø handler ikke bare om trivsel, men også om hvordan vi har det når vi utfører jobben vår i barnehagen. Det handler om hvordan vi organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet i fellesskap. Noen av tingene som påvirker arbeidsmiljøet er medarbeidernes helse, relasjoner mellom kollegaer og engasjement for arbeidet. Hvordan vi har det på jobb påvirker kvaliteten på tjenestene. Når vi er til stede over tid og blir kjent med barna, foreldrene og kollegene våre, forstår vi bedre hvilken betydning et godt samspill har for utførelsen av arbeidet. Nærvær bidrar til et godt arbeidsmiljø og god kvalitet.

Høyt sykefravær er også en bakenforliggende årsak til at medarbeiderne i barnehagen forlater yrket sitt. Å forebygge sykefravær og legge til rette for at sykmeldte kommer tilbake i jobb, er derfor gode virkemidler for å øke nærværet og redusere frafall - noe som igjen vil påvirke hvordan vi får gjort jobben vår i barnehagen.

Her er fire gode grunner til å bruke Tidlig inn:

  1. Tidlig inn er en del av hverdagen og er utformet for at det skal være enkelt å finne tid og møteplasser til å gjennomføre arbeidet.
  2. Tidlig inn legger til rette for medvirkning i et kontinuerlig og systematisk forbedringsarbeid. Dere får hjelp til å involvere hele avdelingen, lære sammen underveis og evaluere løpende.
  3. Tidlig inn gir forutsigbarhet i arbeidet og gjør det enkelt å inkludere tiltak og evalueringer i årshjul. Tidlig inn har en tydelig ansvarsfordeling i prosessen, og dere kan få ekstra støtte når det trengs.
  4. Tidlig inn kan tilpasses til det avdelingen trenger og hvilke løsninger dere vil prøve ut. Dere får hjelp til å forstå helheten i situasjonen og jobbe med ting dere kan gjøre noe med selv.