Tidlig inn er en veileder med fem enkle verktøy for å jobbe systematisk med arbeidsmiljøet og forebygge sykefraværet i barnehagen. Tidlig inn bidrar til gode rutiner på avdelingen, en felles forståelse for situasjonen og gode løsninger som en integrert del av arbeidshverdagen.

Med Tidlig inn blir forbedring av arbeidsmiljøet en naturlig del av den daglige driften og det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Alle barnehager er ulike, og behovene på en avdeling endres over tid. Både personalet og arbeidsoppgavene endres, samtidig som dere utvikler relasjonene til barna, til foreldrene og til kollegaene. Tidlig inn lar hver avdeling prioritere det som er relevant for dem, og de fleksible verktøyene støtter en systematisk og pedagogisk prosess tilpasset barnehagens behov.

Når dere velger å bruke Tidlig inn, skal arbeidet forankres i HMS- gruppen i barnehagen. Styrer har ansvaret for HMS- arbeidet, og kan foreslå å bruke Tidlig inn som et verktøy for å oppnå målene i HMS- arbeidet. Hvert av de fem verktøyene kan gjennomføres på 30-45 minutter på et avdelingsmøte. Start med å sette av 10 minutter på et avdelingsmøte for å komme i gang med Tidlig inn, og bruk veilederen for å velge passende verktøy til det videre arbeidet.

Hvorfor bruke Tidlig inn?

Hvordan vi har det på jobb påvirker kvaliteten på tjenestene vi leverer. Når vi er tilstede over tid og blir kjent med barna, foreldrene og kollegene våre, slik at vi forstår mer av behovene deres, vil nærværet gjøre at vi leverer bedre kvalitet til barna.

Et dårlig arbeidsmiljø og mye sykefravær blant medarbeiderne gjør derimot at barna ikke får så god oppfølging som rammeplanen fastsetter at de har krav på. Høyt sykefravær er også en bakenforliggende årsak til at medarbeiderne i barnehagen forlater yrket sitt. Å forebygge sykefravær og legge til rette for at sykmeldte kommer tilbake i jobb, er derfor gode virkemidler for å styrke kvaliteten i barnehagen og redusere frafall i sektoren.

Her er fire gode grunner til å bruke Tidlig inn:

  1. Tidlig inn er en del av hverdagen, og dere bruker dagens møteplasser i avdelingen til å utføre arbeidet. Verktøyet støtter barnehagens arbeid med å skape et inkluderende arbeidsmiljø og bidra til høy kvalitet i tjenestene.

  2. Tidlig inn legger til rette for medarbeiderstyrt, kontinuerlig og systematisk forbedringsarbeid. Dere får hjelp til å involvere hele avdelingen, lærer sammen underveis, og evaluerer løpende.

  3. Tidlig inn gir forutsigbarhet i arbeidet og gjør det enkelt å inkludere tiltak og evalueringer i avdelingens årsplan. Tidlig inn har en tydelig ansvarsfordeling i prosessen, og dere kan få ekstra støtte når det trengs.

  4. Tidlig inn kan tilpasses til det avdelingen trenger og hvilke løsninger dere vil prøve ut. Dere får hjelp til å forstå helheten i situasjonen og jobbe med ting dere kan gjøre noe med selv. Gjennom Tidlig inn lærer dere å planlegge, gjennomføre og evaluere tiltak for å styrke arbeidsmiljøet og forebygge sykefravær. Dere får muligheten til å reflektere over egen praksis og nåsituasjon i avdelingen, og til å ta ansvar for å bedre situasjonen og heie på hverandre.