OU-midlene for 2021 er nå disponert, og det vil dessverre ikke være mulig å søke om støtte fra OU-midlene i annet halvår 2021. Les mer om dette her.

Disse OU-midlene gjelder kommuner/fylkeskommuner og bedrifter som betaler inn til OU-fondet i KS-området. Oslo kommune og privatpersoner kan ikke søke om støtte fra dette fondet. Oslo kommune er et eget tariffområde og har et eget OU-fond. 

I perioden juni-desember 2020 var det ikke mulig å søke om støtte fra OU-midlene fordi midlene var bundet opp i tilsagn. Vi har benyttet denne perioden til å se på retningslinjene på nytt. Det er ikke store endringer i de generelle retningslinjene for OU-midlene. 

Vi vil i løpet av 2021 se på om det er behov for å justere på retningslinjene ytterligere, for å møte endringene til mer digitale og nye former for lederutviklingstiltak.

Dette er de generelle retningslinjene for OU-midlene som gjelder fra januar 2021:
Arbeidsgivers andel av OU-midlene fordeles av KS og skal gå til arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling, herunder grunnopplæring og utviklingsarbeid i lov- og avtaleverk. Målgruppen for OU-midlene er lederne.

Det gis kun tilskudd fra OU-midlene i de tilfeller hvor kommunene på forhånd har søkt om og fått tilsagn om tildeling av midler (med unntak av forhåndsgodkjente kurs).

Det kan søkes om støtte til honorar og reise- og oppholdsutgifter for kursleder/foredragsholder/ prosessveileder. Det refunderes maksimalt kr 18 000 pr kursholdere/foredragsholdere/ prosessveiledere pr dag. Det kan også søkes om støtte til deltakeravgift på kurs og for lederopplæring hvor det kan avlegges eksamen med studiepoeng. I særskilte tilfeller kan det gis tilskudd til materiell. 

Etterspørsel etter OU-midler er så stor at en har måttet begrense tilsagnssummene. Dette er gjort for at flest mulig av våre medlemmer skal kunne nyte godt av ordningen. En slik begrensning vil også bli foretatt videre og det gis tilsagn om dekking av maksimalt 70 % av utgiftene til lederutviklingsprogram. 

For lederopplæring hvor det kan avlegges eksamen med studiepoeng, refunderes ikke utgifter knyttet til eksamen. Det gis ikke tilskudd til lønnsmidler verken til nyopprettede prosjektstillinger eller vikarlønn i forbindelse med frikjøp av egne ansatte. Det gis heller ikke midler til lokalleie eller kost/losji for kursdeltakere. Vi refunderer ikke reisetid. Vi refunderer heller ikke utgifter til kartlegging, analyser, rapporter, evaluering og personlighetstester.

Vi tar til enhver tid forbehold om at det er tilgjengelig midler, også for refusjon av forhåndsgodkjente kurs.

Skjema for søknad om OU-midler og anmodning om utbetaling av OU-midler kan lastes opp på
www.ks.no/ou-skjemaer

Ny ordning for refusjon av forhåndsgodkjente kurs hvor det er kursavgift
Vi har forenklet rutinen for refusjon av deltakeravgift på kurs som er forhåndsgodkjente. Hvilke kurs dette gjelder vil fremkomme hos kursleverandøren. For kurs som er forhåndsgodkjente skal det ikke søkes om støtte fra OU-midlene. Det skal bare sendes inn refusjonskrav.

Denne rutinen gjelder ikke studier, som f.eks prosesslederstudiet eller helseledelse i regi av bla Høgskolen i Innlandet, og deltakeravgift på lederutviklingsprogam. For disse må det søkes om støtte på vanlig måte.

I de tilfeller hvor det avholdes kurs ute i kommunene og kursholder fakturerer honorar og reise- og oppholdsutgifter, må det på vanlig måte søkes i forkant om støtte til ekstern aktør.

Vi tar til enhver tid forbehold om at det er tilgjengelig midler, også for refusjon av forhåndsgodkjente kurs.

Søknads/tilskuddsprosedyre (unntatt forhåndsgodkjente kurs):
1) den ansvarlige for lederopplæringen (kommunen, fylkeskommunen, virksomheten, KS i fylkene eller KS sentralt) søker om tilskudd på bakgrunn av tilbud / kostnadsoverslag.
2) det gis tilsagn om tilskudd fra OU-midlene.
3) etter at opplæringen er avsluttet betaler den ansvarlige for lederopplæringen og
4) sender inn refusjonskrav til KS sammen med kopier av fakturaer som dokumenterer utgifter

Søknadsprosedyre for refusjon av deltakervgift ved forhåndsgodkjente kurs:
den ansvarlige i kommunen, fylkeskommunen eller virksomheten, søker om refusjon av kursavgift og legger ved kopi av faktura for kursavgiften.

OU-midlene refunderer ikke mva. Den får kommunene og fylkeskommunene refundert via ordningen med momsrefusjon for kommuner og fylkeskommuner.