Fra 1.1.2024 har vi endret støtten til deltakeravgift på kurs (ikke forhåndsgodkjente kurs) og lederutviklingsprogram. Det gis nå støtte til inntil kr 35 000 til deltakeravgift pr person.

Dette er de generelle retningslinjene for OU-midlene som gjelder pr 1.1. 2024:
Arbeidsgivers andel av OU-midlene fordeles av KS og skal gå til arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling, herunder grunnopplæring og utviklingsarbeid i lov- og avtaleverk.
Det gis kun tilskudd fra OU-midlene i de tilfeller hvor kommunene på forhånd har søkt om og fått tilsagn om tildeling av midler.
Vi tar til enhver tid forbehold om at det er tilgjengelig midler, også for refusjon av forhåndsgodkjente kurs.
OU-midlene refunderer ikke mva. Den får kommunene og fylkeskommunene refundert via ordningen med momsrefusjon for kommuner og fylkeskommuner.

NB! Oslo kommune kan ikke søke om støtte fra OU-fondet som administreres av KS. Oslo kommune har et eget OU-fond.

Det kan søkes om støtte til:
Eksterne aktører:
Det kan søkes om støtte til honorar og reise- og oppholdsutgifter for kursleder/foredragsholder/ prosessveileder. Det refunderes maksimalt honorar kr 18 000 pr kursholdere/foredragsholdere/ prosessveiledere pr dag.
Det gis tilsagn om dekking av maksimalt 70 % av de stønadsberettigede utgiftene til honorar og reise- og oppholdsutgifter for lederutvikling som går over flere dager. Ved spesielt store søknader vil det kunne avkortes ytterligere.
Det er en begrensning på hvor mange tilsagn en kommune/fylkeskommune/ virksomhet kan ha samtidig. Det vil som hovedregel ikke være mulig å søke om støtte til et stort lederutviklingsprogram hvis man allerede har et løpende tilsagn om støtte til et slikt program. Det vil fremdeles være mulig å søke om støtte til foredragsholdere på ledersamlinger og kurs- og studieavgifter selv om man allerede har fått tilsagn om støtte til et lederutviklingsprogram.

Deltakeravgift på lederutviklingsprogram og studieavgift:
Det kan også søkes om støtte til deltakeravgift på kurs (ikke forhåndsgodkjente kurs) og lederutviklingsprogram og til studieavgift for lederopplæring hvor det kan avlegges eksamen med studiepoeng. I særskilte tilfeller kan det gis tilskudd til materiell. Det gis støtte til inntil kr 35 000 til deltakeravgift på kurs og lederutviklingsprogram. Ved lederopplæring hvor det kan avlegges eksamen med studiepoeng. pr person, gir vi støtte til studieavgift kr 10 000 pr semester pr person. 

Det gis ikke tilskudd til:
Det gis ikke tilskudd til lønnsmidler verken til nyopprettede prosjektstillinger eller vikarlønn i forbindelse med frikjøp av egne ansatte. Det gis heller ikke midler til lokalleie eller kost/losji for kursdeltakere. Vi gir ikke støtte til for- og etterarbeid. Vi refunderer ikke reisetid. Vi refunderer heller ikke utgifter til kartlegging, analyser, rapporter, evaluering og personlighetstester. For lederopplæring hvor det kan avlegges eksamen med studiepoeng, refunderes ikke utgifter knyttet til eksamen.

Søknad om OU-midler og anmodning om utbetaling
For å sikre rask og effektiv behandling av refusjon fra OU-midlene er det viktig at man setter seg inn i kravene til dokumentasjon. Det kan man lese mer om på www.ks.no/ou-soknad. Skjema for anmodning om utbetaling av OU-midler finner man på www.ks.no/ou-refusjon.

Søknads/tilskuddsprosedyre (unntatt forhåndsgodkjente kurs):
1) den ansvarlige for lederopplæringen (kommunen, fylkeskommunen, virksomheten, KS i fylkene eller KS sentralt) søker om tilskudd på bakgrunn av tilbud / kostnadsoverslag.
2) det gis tilsagn om tilskudd fra OU-midlene.
3) etter at opplæringen er avsluttet må det sendes inn refusjonskrav til KS.

Refusjon av forhåndsgodkjente kurs:
Det skal ikke søkes om støtte fra OU-midlene for kurs som er omfattet av rutinen for forhåndsgodkjente kurs. Det skal kun sendes inn anmodning om utbetaling når man har mottatt faktura fra kursleverandøren.
1) den ansvarlige i kommunen, fylkeskommunen eller virksomheten, ber om refusjon av kursavgift og legger ved kopi av faktura for kursavgiften.