Det vil inntil videre ikke være mulig å søke om støtte fra OU-midlene. Les mer om dette her.

OU-midlene gir støtte til honorar og reise- og oppholdsutgifter for eksterne aktører. For søknader som er kommet inn etter 1.1.2019 refunderes det inntil kr 18 000 i honorar pr. dag pr. kursholder/foredragsholder. Vi refunderer ikke reisetid. Vi refunderer ikke utgifter til kartlegging, analyser, rapporter og evaluering, heller ikke materiell og personlighetstester.

På grunn av veldig økning i søknader om OU-midler og for å sikre at så mange som mulig får støtte fra midlene, har vi gått tilbake til tidligere ordning hvor vi refunderte maksimalt 80 % av utgiftene til honorar og reise- og oppholdsutgifter til kursholdere/prosessveiledere.

Det kan også søkes om midler til:
-          deltakeravgift på kurs som oppfyller kriteriet om «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», og hvor målgruppen er ledere.
-          studieavgift/deltakeravgift for lederopplæring hvor det kan avlegges eksamen med studiepoeng. Det refunderes inntil kr. 10 000 pr. deltaker pr. semester. Det refunderes ikke utgifter knyttet til eksamen. Der hvor studiet kombineres med et lederutviklingsprogram hvor vi refunderer utgifter til honorar og reise- og oppholdsutgifter til ekstern konsulent, dekker vi kr 10 000 av studieavgiften, selv om studiet strekker seg over flere semester.
-          kurs og lederutviklingsprogram hvor ansatte i kommunen er kursholder/ foreleser. Da refunderes dokumenterte utgifter til reelle honorar, men ikke vanlige lønnsmidler.

Det gis ikke tilskudd til lønnsmidler, verken til nyopprettede prosjektstillinger eller vikarlønn i forbindelse med frikjøp av egne ansatte. Det gis heller ikke midler til lokalleie eller kost/losji for kursdeltakere.

Kontaktperson for søknader vedr. OU-midlene er rådgiver Sissel Haugen Daldosso.

Søknads-/tilskuddsprosedyre: 
1) Den ansvarlige for lederopplæringen (kommunen, fylkeskommunen, virksomheten, KS i fylkene eller KS sentralt) søker om tilskudd på bakgrunn av tilbud/kostnadsoverslag.
2) Det gis tilsagn om tilskudd fra OU-midlene.
3) Etter at opplæringen er avsluttet betaler den ansvarlige for lederopplæringen og
4) sender inn refusjonskrav til KS sammen med kopi av tilsagnsbrev og kopi av fakturaer som skal refunderes. 

NB! Det skal ikke sendes faktura til KS for OU-midlene. Det er veldig ofte differanse mellom tilsagnsbeløpet som fakturaen baserer seg på og det beløpet som er refusjonsberettiget. Derfor kan vi ikke føre fakturaene inn i regnskapet vårt. Det blir i stedet laget en utbetalingsanmodning hos oss, på det beløpet som skal refunderes. 

Generelle retningslinjer
Det gis kun tilskudd fra OU-midlene i de tilfeller hvor det på forhånd er søkt om og fått tilsagn om tildeling av midler.
Refusjon skjer ved innsending av kopi av fakturaer som viser utgifter forbundet med opplæringen.

Refusjonskrav må være oss i hende senest 1. desember for å være garantert at det kommer med på inneværende regnskapsår. 

I og med ordningen med momsrefusjon for kommuner og fylkeskommuner, refunderer ikke OU-midlene merverdiavgiften.

Oslo kommune er et eget tariffområde og betaler ikke inn til OU-fondet som administreres av KS. Oslo kommune har et eget OU-fond.