Før man søker om støtte fra OU-midlene vil vi anbefale å lese orientering om og generelle retningslinjer for OU-midlene her

NB! Oslo kommune kan ikke søke om støtte fra OU-fondet som administreres av KS. Oslo kommune har et eget OU-fond.

Det kan søkes om støtte til:
Honorar og reise- og oppholdsutgifter for kursleder/foredragsholder/ prosessveileder.
Det refunderes maksimalt kr 18 000 pr kursholdere/foredragsholdere/ prosessveiledere pr dag.

Ved lederutviklingsprogram som går over flere dager dekker vi maksimalt 70 % av de stønadsberettigede utgiftene til honorar og reise- og oppholdsutgifter.

Eksempel på utregning av tilsagn til lederutviklingsprogram:
Søknadsbeløp: kr 500 000 (25 konsulentdager à kr 20 000)
Grunnlag for utregning av tilsagn: kr 450 000 (25 konsulentdager à kr 18 000)
Tilsagn: kr 315 000 = 70 % av kr 450 000

Deltakeravgift på kurs og lederutviklingsprogram og lederopplæring hvor det kan avlegges eksamen med studiepoeng.
Vi dekker deltakeravgift på kurs som ikke er forhåndsgodkjente, men som kvalifiserer til støtte. Det må da søkes på vanlig måte om støtte fra OU-midlene.

Vi refunderer inntil kr 35 000 til deltakeravgift pr deltaker på kurs og lederutviklingsprogram.Det refunderes inntil kr 10 000 til studieavgift pr. deltaker pr. semester på lederopplæring hvor det kan avlegges eksamen med studiepoeng. Vi gir også støtte på inntil kr 10 000 til reise- og oppholdsutgifter for ledere som deltar på de nasjonale lederutdanningene hvor studieavgiften er dekket av Helsedirektoratet.

Der hvor studiet kombineres med et lederutviklingsprogram hvor vi refunderer utgifter til honorar og reise- og oppholdsutgifter til ekstern konsulent, dekker vi kr 10 000 av studieavgiften, selv om studiet strekker seg over flere semester.

Der hvor det er flere deltakere fra en kommune/fylkeskommune/virksomhet skal det sendes inn en felles søknad for alle deltakerne.

For å sikre en rask og effektiv behandling av søknaden er det viktig at det vi trenger av informasjon er vedlagt i søknaden.

Krav til søknader:

  • Må gjelde et konkret tilbud som legges ved i søknaden
  • Det må fremgå av søknaden hvem som er i målgruppa og hvilken funksjon de har
  • Det må klart fremgå av tilbudet hva dagshonoraret eller timepris pr konsulent er og hvordan tiltaket er planlagt gjennomført

Dette gir vi ikke støtte til/refunderer vi ikke:

  • det refunderes ikke utgifter knyttet til eksamen
  • vi refunderer ikke reisetid
  • vi refunderer ikke utgifter til kartlegging, analyser, rapporter, evaluering og personlighetstester
  • det gis ikke tilskudd til lønnsmidler, verken til nyopprettede prosjektstillinger eller vikarlønn i forbindelse med frikjøp av egne ansatte
  • vi refunderer ikke lokalleie eller kost/losji for kursdeltakere
  • vi gir ikke støtte til opplæring i administrative systemer, som Office-programmer

Om en søknad blir innvilget vil det bli sendt ut et tilsagnsbrev. I dette tilsagnsbrevet vil det stå en utløpsdato for tilsagnet. Refusjonskrav må sendes inn innen utløpsdatoen.

Har vi ikke mottatt refusjonskrav innen fristen, eller ikke fått beskjed om forsinkelse i gjennomføringen av tiltaket, vil tilsagnet tilbakeføres til OU-fondet.

Lenkeblokk Icon Her kan du laste opp skjema for søknad om OU-midler