Det er ikke store endringer i retningslinjene for OU-midlene, men fordi etterspørselen etter OU-midler de siste par årene har vært så stor at alle midlene har blitt disponert midtveis i året, har vi vært nødt til å begrense tilsagnene. Dette er gjort for at flest mulig av våre medlemmer skal kunne nyte godt av ordningen.  

Nytt i 2022: 
- det gis normalt støtte til å gjennomføre kun ett stort lederutviklingsprogram av gangen 
- støtten til spesielt kostnadskrevende søknader kan vurderes avkortet 

I 2023 vil vi videreføre begrensningen om at det gis tilsagn om dekking av maksimalt 70 % av de stønadsberettigede utgiftene til honorar og reise- og oppholdsutgifter for lederutvikling som går over flere dager. Ved spesielt store søknader vil det kunne avkortes ytterligere.  

I tillegg har vi innført en begrensning på hvor mange tilsagn en kommune/fylkeskommune/ virksomhet kan ha samtidig. Det vil som hovedregel ikke være mulig å søke om støtte til et stort lederutviklingsprogram hvis man allerede har et løpende tilsagn om støtte til et slikt program.  

Det vil fremdeles være mulig å søke om støtte til foredragsholdere på ledersamlinger og kurs- og studieavgifter selv om man allerede har fått tilsagn om støtte til et lederutviklingsprogram. 

Vi vil videreføre ordningen med refusjon av forhåndsgodkjente kursutgifter.  

NB! Oslo kommune kan ikke søke om støtte fra OU-fondet som administreres av KS. Oslo kommune har et eget OU-fond.

Dette er de generelle retningslinjene for OU-midlene som gjelder fra januar 2022:  
Arbeidsgivers andel av OU-midlene fordeles av KS og skal gå til arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling, herunder grunnopplæring og utviklingsarbeid i lov- og avtaleverk.  

Det kan søkes om støtte til honorar og reise- og oppholdsutgifter for kursleder/foredragsholder/ prosessveileder. Det refunderes maksimalt honorar kr 18 000 pr kursholdere/foredragsholdere/ prosessveiledere pr dag. Det kan også søkes om støtte til deltakeravgift på kurs og studieavgift for lederopplæring hvor det kan avlegges eksamen med studiepoeng. I særskilte tilfeller kan det gis tilskudd til materiell.  

Det gis ikke tilskudd til lønnsmidler verken til nyopprettede prosjektstillinger eller vikarlønn i forbindelse med frikjøp av egne ansatte. Det gis heller ikke midler til lokalleie eller kost/losji for kursdeltakere. Vi refunderer ikke reisetid. Vi refunderer heller ikke utgifter til kartlegging, analyser, rapporter, evaluering og personlighetstester. For lederopplæring hvor det kan avlegges eksamen med studiepoeng, refunderes ikke utgifter knyttet til eksamen.  

Det gis kun tilskudd fra OU-midlene i de tilfeller hvor kommunene på forhånd har søkt om og fått tilsagn om tildeling av midler. 

Vi tar til enhver tid forbehold om at det er tilgjengelig midler, også for refusjon av forhåndsgodkjente kurs. 

OU-midlene refunderer ikke mva. Den får kommunene og fylkeskommunene refundert via ordningen med momsrefusjon for kommuner og fylkeskommuner. 

Søknad om OU-midler og anmodning om utbetaling 
For å sikre rask og effektiv behandling av refusjon fra OU-midlene er det viktig at man setter seg inn i kravene til dokumentasjon. Det kan man lese mer om på www.ks.no/ou-soknad. Skjema for anmodning om utbetaling av OU-midler finner man på www.ks.no/ou-refusjon.

Søknads/tilskuddsprosedyre (unntatt forhåndsgodkjente kurs):  
1) den ansvarlige for lederopplæringen (kommunen, fylkeskommunen, virksomheten, KS i fylkene eller KS sentralt) søker om tilskudd på bakgrunn av tilbud / kostnadsoverslag.  
2) det gis tilsagn om tilskudd fra OU-midlene.  
3) etter at opplæringen er avsluttet må det sendes inn refusjonskrav til KS.  

Refusjon av forhåndsgodkjente kurs: 
Det skal ikke søkes om støtte fra OU-midlene for kurs som er omfattet av rutinen for forhåndsgodkjente kurs. Det skal kun sendes inn anmodning om utbetaling når man har mottatt faktura fra kursleverandøren.
1) den ansvarlige i kommunen, fylkeskommunen eller virksomheten, ber om refusjon av kursavgift og legger ved kopi av faktura for kursavgiften.