Politisk ledelse

Hovedstyret

Hovedstyret

Hovedstyret ivaretar den daglige, politiske ledelsen av KS og setter i verk Landstingets og Landsstyrets vedtak. Hovedstyret vedtar budsjett for KS sentralt og i fylkene. Hovedstyret ledes av Bjørn Arild Gram som ble valgt på Landstinget i 2020.

Styreleder Bjørn Arild Gram

Styreleder Bjørn Arild Gram

Gram har vært ordfører i Steinkjer kommune siden 2007, og nestleder i KS' hovedstyre siden 2012. Han er siviløkonom av utdanning, og har også studert historie, økonomi, ledelse og administrasjon.

Landsstyret

Landsstyret

Landsstyret består av 53 representanter, inkludert Hovedstyrets medlemmer og fylkesstyrelederne.

Landstinget 2020

Landstinget 2020

Landstinget er KS’ øverste styrende organ. Det avholdes hvert fjerde år, etter lokalvalgene. Landstinget i 2020 ble avholdt i forbindelse med Kommunalpolitisk toppmøte.

Kommunedirektørutvalget

Kommunedirektørutvalget

Det sentrale kommunedirektørutvalget (KDU) er et rådgivende organ for KS og administrerende direktør. Det er også fylkesvise kommunedirektørutvalg. Medlemmer til kommunedirektørutvalgene velges annethvert år.

Fylkesstyrer og fylkesmøter

Fylkesstyrer og fylkesmøter

Etter kommune- og fylkestingsvalg avholdes det fylkesmøter i alle fylker. Der møtes de som av kommunestyrer og fylkesting er valgt til å representere i KS. Disse velger så igjen landstingsdelegater og fylkesstyre.

Etter kommunestyre- og fylkestingsvalg

Etter kommunestyre- og fylkestingsvalg

Etter hvert valg utpeker kommunestyrer og fylkesting representanter til KS’ styrende organer. Et tillitsverv på vegne av kommunesektoren og medlemmene har stor betydning for KS’ virksomhet og prioriteringer.

KONTAKT