- Fylkesstyrene er på mange måter navet i vår politiske organisasjon, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen. Hun ønsket alle medlemmene av KS fylkesstyrer velkommen til Kommunenes hus.

16. og 17. januar arrangerte KS en samling for alle fylkesstyrer i KS. Hensikten var å introdusere nyvalgte fylkesstyrerepresentanter for KS som medlemsorganisasjon. Alle fylkesstyrer benyttet også anledningen til å sette rammer for arbeidet i eget fylkesstyre, og bli kjent med andre fylkesstyrerepresentanter og KS administrasjon.

Lenkeblokk Icon Lytt til KS-podden om fylkesstyrenes rolle

- Fylkesstyrene er avgjørende viktig for KS sin medlemsdialog som representativt organ – men kan også virke lokalt samlende. Legitimitet og oppslutning er avgjørende for KS’ «kraft» og mulighet for gjennomslag, sier Helgesen.

Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, ønsket alle fylkesstyrene velkommen til Kommunenes Hus. 

En viktig lyttepost

Fylkesstyrene er en viktig lyttepost, og får gi innspill når KS skal ta stilling i nasjonale politiske saker på vegne av kommunesektoren. På den måten kan også fylkesstyrene være med å påvirke når KS har sine faste møter med regjeringen.

- I konsultasjonsordningen representerer kommunesektoren på en systematisk og forberedt måte. I løpet av våren skal KS diskutere de økonomiske rammene for kommunesektoren og pågående reformer. Her ønsker vi at fylkesstyrene som sentrale organer i KS påvirker agendaen og KS poisjoner, sier fungerende administrerende direktør, Helge Eide.

Eide vektla at KS sin styrke som organisasjon er det faglige grunnlaget for våre innspill og representativiteten som oppnås gjennom et nært samspill med medlemmene.   

- KS er summen av kommuner og fylkeskommuner. Det er selve sammenbindingen mellom hver enkelt kommune og fylkeskommune som skjer gjennom KS som gir oss en viktig stemme og posisjon, sier Eide.

Lene Conradi, nyvalgt leder i fylkesstyret for KS Akerhus, reiser seg når hun blir presentert. Foto: KS

Betydningen av nære relasjoner

Geir Runar Johannessen er direktør for alle regionene i KS, som blant annet har som oppgave å være sekretariat for fylkesstyrene.

- KS dekker hele landet. Vi har i dag åtte regioner med til sammen 14 lokale kontorer. Fra Lakselv i nord til Kristiansand i sør. Norge er mangfoldig, og det er viktig at vi som medlemsorganisasjon kan møte medlemmenes behov og kjenne deres hverdag., sier Johannessen.

Johannessen oppfordret medlemmene av fylkesstyrene å ha tett kontakt med andre politikere.

- Bruk relasjonene deres gjennom parti, nabokommuner og regionråd. Slik kan dere være med på å påvirke og styrke KS sin rolle som interessepolitiske aktør.