På veien mot nullutslippssamfunnet synes nødvendigheten av bredere og tettere samarbeid på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer stadig mer tydelig. I tillegg må ulike lokale og regionale forutsetninger tillegges betydelig vekt. KS ønsker generelt å bli mer involvert i prosesser for samfunnsutvikling som får konsekvenser for kommunesektoren.

Reiselivsutvikling

For å utløse potensialet for nærings- og lokalsamfunnsutvikling innen reiseliv, foreslår KS at staten etablerer et program for bærekraftige reisemål. Vi kan ikke forvente at kommunene skal dekke kostnadene til fellesgoder som infrastruktur og annen tilrettelegging av egen lomme når vi ser på utfordringene med masseturisme på enkelte destinasjoner. Fylkeskommunene har en viktig rolle i det regionale samfunnsutviklingsarbeidet, også innen reiseliv. KS ser for seg at kommuner og fylkeskommuner kan dra god nytte av tilgang på verktøy, kompetanse og finansieringsordninger gjennom et eget program, tilsvarende det vi har sett gjennom for eksempel "Naturarven som verdiskaper". Fordelen med programorganiseringen er at det enkelte utviklingsprosjekt ivaretas på en helhetlig måte. Dagens tilskuddsordninger dekker ikke behovet for å se et reisemål bestående av næringsinteresser, regionale og lokale interesser og innbyggernes interesser under ett.

Grønn industriutvikling

KS mener samhandling mellom mange aktører, både offentlige og private, er avgjørende for hvorvidt man vil lykkes med grønn omstilling, klimagassutslipp og bevaring av natur. Hele økonomien må justeres for å nå klimamålene. Regjeringen lanserte for en tid tilbake sitt veikart for grønt industriløft. KS ønsker å koble dette arbeidet sammen med vår egen nasjonale samhandlingsavtale om mer helhetlig og samordnet bruk av ressurser for å stimulere grønn næringsutvikling. Dette vil gi en mer kraftfull og samlet satsing på nødvendige omstillingprosesser.

Offentlige anskaffelser

KS er positiv til at regelverket for offentlige anskaffelser bidrar til å motvirke sosial dumping og arbeidslivskriminalitet (Norgesmodellen). Bekymringen ligger i at når nye bestemmelser trer i kraft ved nyttår, så vil mange kommuner mangle nødvendig kompetanse og ressurser til å følge opp nye krav på en skikkelig måte. KS ber derfor regjeringen få på plass elektroniske verktøy som ivaretar kommunesektorens behov for enklere kontraktsoppfølging.

KS er også positiv til å fremme klima- og miljøhensyn gjennom anskaffelsesregelverket, men mener den nye miljøbestemmelsen kan medføre store, negative konsekvenser for kommunesektoren. KS peker både på at bestemmelsen ikke nødvendigvis fører til mer klimavennlige løsninger og at risikoen for å trå feil er for stor. Det kan føre til et stort antall klager og rettstvister.