KS viser til Nærings- og fiskeridepartementets og Arbeids- og inkluderingsdepartementets høringsnotat 4.
november 2022, med forslag til endringer i anskaffelsesloven med tilhørende forskrifter, i
byggherreforskriften samt i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.

I tillegg viser KS til bilateralt konsultasjonsmøte 15. desember 2022 mellom KS og Nærings- og
fiskeridepartementet, hvor KS ble invitert til å inngi et utfyllende høringssvar til de foreslåtte
bestemmelsene.

Lenkeblokk Icon Her kan du lese hele høringssvaret fra KS (pdf)

KS oppsummerer sitt høringssvar som følger:

 • KS er positive til at regjeringen ønsker å utarbeide en Norgesmodell.
 • Tiltakene som er foreslått fremstår ikke som forholdsmessige eller formålstjenlige.
 • KS er positive til et krav om betaling via bank, men støtter ikke at oppdragsgivere skal få en plikt til
  å kontrollere at all betaling skjer via bank.
 • KS støtter at leverandørene skal etterleve arbeidsmiljølovens bestemmelser om tilknytningsformer, men støtter ikke at oppdragsgivere skal kontrollere dette.
 • KS støtter at leverandørene skal ha tjenestepensjonsordning i henhold til OTP-loven, men støtter
  ikke at oppdragsgivere skal kontrollere dette.
 • KS er positive til regjeringens forslag til språkkrav.
 • KS er bekymret for de personvernsmessige konsekvensene av forslagene.
 • KS mener at regjeringen i all hovedsak må styrke de etablerte tilsynsorganene og innrette en
  helhetlig kontroll av leverandørenes etterlevelse av lovbestemmelsene.

Hele høringssvaret finner du på lenken ovenfor.

Lenkeblokk Icon Se KS' tidligere innspill til regjeringen om Norgesmodellen (mai 2022)