Til hovedinnhold

Konsultasjonsmøter 2023

Artikler

SISTE OM KONSULTASJONSMØTER 2023

Foto: KS/Hege K. Fosser Pedersen

- Samarbeid er nøkkelen til å lykkes med digitalisering

KS diskuterte blant annet økt samarbeid, behovet for at samspillet mellom digitale løsninger fungerer både for innbygger og i kommunens tjenester, universell utforming og KI-aktiviteter i kommunal sektor på møte med digitaliseringsminister Karianne Tung.

Foto: KS

Regjeringens klimatiltak må treffe kommunesektoren

KS møtte den nye klimaministeren i årets siste konsultasjonsmøte. På dagsorden stod blant annet areal og natur, beskyttelse av villrein og ny klimamelding.

Foto: KS

Energispørsmål til besvær i møtet med OED

Både olje- og energiminister Terje Aasland og styreleder Gunn Marit Helgesen er svært bekymret over kraftsituasjonen i Norge fremover. Dette handler ikke minst om hvordan sikre tilstrekkelig kapasitet for å dekke samfunnets behov og det grønne skiftet.

Foto: KS

Vedlikeholdsetterslepet på fylkesveg øker

I årets bilaterale konsultasjonsmøte med samferdselsministeren var det spesielt vedlikehold av fylkesvegnettet som ble diskutert. Andre temaer var krav om utslippsfrie ferger og hurtigbåter og utvidelse av ordningen med byvekstavtaler.

Foto: KS

Viktig med forutsigbarhet for landbruket

I årets faste møte med landbruksministeren etterlyste KS mer forutsigbarhet i ordningene for naturskade og skadeforebyggende tiltak. Det er også behov for bedre samordning mellom forvaltningsnivåene for å møte andre utfordringer landbruket står overfor.

Foto: KS

Krevende budsjettprosesser

Økt rente, dyrtid og økte kostnader gir krevende budsjettprosesser i kommunene. – Det er tøft der ute nå, og derfor er det viktig at også regjeringen bidrar til å gi en realistisk beskrivelse av situasjonen, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Les flere artikler

KONTAKT