- Samfunnet står overfor en rekke store utfordringer som krever at offentlig sektor omstiller seg og finner nye og bedre måter å løse samfunnsoppdraget på. Disse samfunnsflokene kan bare løses om vi arbeider sammen, på tvers av fagsektorer og forvaltningsnivå - privat, offentlig og frivillig sektor. Digitalisering, kunstig intelligens og annen smart teknologi er blant verktøyene vi må ta i bruk for å omstille oss. En forutsetning for å lykkes, er at vi ikke bare digitaliserer på toppen av dagens måte å jobbe på, innledet styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen i årets første konsultasjonsmøte med digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung.  

Sikrer legitimitet 

- Det er gledelig at samarbeidet mellom staten og kommunal sektor har styrket seg betydelig de siste årene. At vi har en felles strategi og samarbeider om en ny, er et bevis på nettopp det. De politiske samarbeidsavtalene vi har hatt - både innen digitalisering og innovasjon – har etter KS vurdering vært avgjørende for å sikre legitimitet, forankring og innramming av felles innsats. Dagens digitaliseringsstrategi har hatt stor betydning for samarbeidet mellom oss, og har jo blitt fulgt opp av felles digitaliseringsstrategi også innen barnehage og skole og et tett samarbeid også på en rekke andre fagsektorer.  Her må vi bygge videre på de viktige samspillsmodellene vi alt har fått, men dkan fortsatt bli bedre og vi håper den nye strategien bidrar til det, sa Helgesen.  

 Konkrete eksempler på fruktbare samarbeid mellom statlig og kommunal sektor: 

  • ca 100 kommuner allerede har tatt i bruk Kobo – det nye fagsystemet fra Husbanekn 
  • 286 kommuner benytter seg av den nasjonale portalen for bekymringsmeldinger, der over 1/3 av de 50.000 årlige meldingene nå går digitalt  
  • 97 kommuner har tatt i bruk Digihelsestasjon, en del av DigiUng – som tilbyr barn og unge svært etterspurte digitale helsetjenester.  
  • 191 kommuner har tatt i bruk FIKS Skatt og inntekt – som tilgjengeliggjør Skatte-etatens skatte- og inntektsopplysninger for kommunene slik at de kan brukes inn i kommunenes digitale løsninger. Dette sparer både kommunene og innbyggerne for manuelt arbeid.  
  • Ca 290 kommuner er med i velferdsteknologiprogrammet og har dermed tatt i bruk digital teknologi som gjør det mulig for eldre å bo lenger hjemme 

KS ser fram til videre samarbeid om digitalisering og har forventninger til at den nye departementsorganiseringen bidrar til økt gjennomføringskraft og mer helhetlig styring av feltet. 

Det må investeres i fellesløsninger og samspillet dem imellom 

- Et godt samarbeid innad i offentlig sektor er ikke den eneste forutsetningen for å lykkes. Vi må også ha et velfungerende økosystem av digitale løsninger, sa Gunn Marit Helgesen.  

Men disse digitale verdikjedene må være robuste. I dag ser vi at overgangene ikke alltid er gode nok – og at de ulike statlige aktørene dels har overlappende løsninger som bidrar til å øke kompleksiteten på kommunal side.  

KS er opptatt av at den nye strategien må bidra til at det nasjonale digitale økosystemet i større grad støtter effektiv og robust samhandling mellom aktører på tvers av fagsektorer og forvaltningsnivå. For å få til det må det investeres i fellesløsninger og samspillet dem imellom, men også mellom det nasjonale økosystemet og mangfoldet av løsninger fra leverandørmarkedet. Det er ikke den enkelte fellesløsningen som skal fungere best mulig, men verdikjedene de inngår i helt frem til den enkelte innbygger og ansatte som skal ha tilgang til nødvendig informasjon for å kunne gjøre jobben sin på vegne av brukere og innbyggere. Ikke minst er det viktig at samspillet ikke er avhengig av enkeltindivider, men i stedet er knyttet til de ulike rollene i en organisasjon.  

Digitalisering som frigir ressurser 

KS spør annethvert år landets kommunedirektører om hvilke arbeidsgivertema de opplever som særlig utfordrende. Siden 2017 har gevinstrealisering ved digitalisering tronet på toppen. Dette oppleves som en større utfordring enn for eksempel sykefravær og rekruttering. I fjor svarte 80 prosent at gevinstarbeidet er meget eller ganske utfordrende. 

- Utfordringene knyttet til gevinstrealisering må i større grad tas høyde for når man utvikler nasjonale digitale løsninger, og staten må støtte opp under og ha forståelse for at det tar tid og krever innsats å få reell nytte av løsninger. Finansiering av felles løsninger må henge sammen med hvor gevinstene oppstår, hvis ikke risikerer man at løsninger med høy samfunnsnytte ikke tas i bruk. Det er også viktig at nasjonale myndigheter støtter opp om det viktige samarbeidet i kommunal sektor – både regionalt og nasjonalt, samt avlaster kommunene ved å stimulerer til felles innsats der jobben like godt kan gjøres én gang i fellesskap fremfor at vi fortsetter hver for oss, sa Gunn Marit Helgesen. 

Det var enighet i møtet om at KS skal ta initiativ til å etablere en administrativ arbeidsgruppe som jobber videre med temaet og foreslå tiltak som vi kan jobbe sammen om.  

Universell utforming av digitale tjenester

Lovverket rundt tilgjengelighet og universell utforming av digitale tjenester, spesielt i skolesektoren, byr på utfordringer. Det bør også sees nærmere på hvordan tilsynsprosesser og arbeidet med oppfølging av arbeidet med tilgjengelighet kan bli bedre.    

- Vi opplever dessverre at rigid håndheving av lovverket i noen tilfeller gir dårligere læremidler for flertallet av elevene – men også det dårligere tilbud for enkeltelever som trenger særskilt tilrettelagte verktøy, sa Helgesen.
- Det bør være elevenes behov som styrer bruken av læremidler i et klasserom, og prinsippet om tilpasset opplæring underbygger jo at man bør ha mulighet til å bruke ulike ressurser til elever med ulike behov og forutsetninger, og ikke forvente at alle deler av et læremiddel skal kunne passe for absolutt alle.  

Konkret bør det sees på om leverandørene av tjenester selv får krav om å oppfylle krav til tilgjengelighet – og ikke kommunene som kjøper tjenestene, mener KS.   

Se på ny samarbeidsavtale

KS tok også opp at nåværende samarbeidsavtale om innovasjon og bærekraftsagendaen mellom KS og KDD utløp ved årsskiftet. KS ønsker å etablere en ny, politisk forankret samarbeidsavtale som også gjerne kan sees i sammenheng med samarbeid på digitaliseringsfeltet, og opplevde positiv vilje hos departementet til å se på muligheten for dette. 

KS gjennomfører et FoU-prosjekt som blant annet kartlegger bruk av KI i kommunal sektor, og foreløpige funn ble kort presentert.
Departementet orienterte om den nye Bærekraftsmeldingen der de ønsker at samarbeid med KS, arbeidet med digitaliseringsstrategien og etableringen av KommuneCert.