KS innledet møtet ved blant annet å synliggjøre at etterslepet på fylkesveg i løpende priser er fordoblet siden 2013. Dagens situasjon er både hemmende for trafikksikkerhet og fremkommelighet, og utviklingen har de senere årene gått gal vei tross fylkeskommunenes innsats. Regjeringens budskap om å ta vare på den vegkapitalen vi har støttes full ut. Dette må gjelde hele vårt nasjonale veinett, ikke kun riksveier. Fylkeskommunene trenger forutsigbarhet for å planlegge å ta ned vedlikeholdsetterslepet utover årlige bevilgninger.

Krav om nullutslipp for ferger- og hurtigbåter

Samferdselsdepartementet og Klima- og miljødepartementet sendte i mai 2023 høringsnotat om forslag til forskrift om nullutslipp av klimagasser fra ferger og hurtigbåter. Fylkeskommunene har i lang tid vært opptatt av det grønne skiftet, der overgang til utslippsfri kollektivtransport har hatt høy prioritet. Skal man lykkes, må fylkeskommunene settes økonomisk i stand til det. Avgjørende er at nye krav følges med finansiering for muligheten til gjennomføring. Det rår nå usikkerhet om kompensasjon og dermed settes potensielle investeringer på vent.

Byvekstavtalene må videreutvikles

Regjeringens innsats på miljøvennlig transport i byområdene er svært viktig. For skal kollektivtrafikken lykkes med å konkurrere med privatbilen i årene fremover, er forutsigbar finansiering til drift og utvidelser av tilbudet avgjørende. Byvekstavtalene som virkemiddel er omfavnet av alle, både kommuner, fylkeskommuner og næringsliv. KS etterlyste derfor status for arbeidet med byvekstavtalene.

Samarbeid for bedre mobilitetstjenester

Arbeidet med å levere fremtidens mobilitetstjenester er i et positivt taktskifte, med økt samarbeid, formelt og uformelt, og rask kunde- og datadrevet tjenesteutvikling. Det er behov for klarere roller og ansvar på tvers av offentlig sektor, et arbeid fylkeskommunene må involveres i. Som stor vegeier og ansvarlig for mesteparten av kollektivtrafikken, er det avgjørende at fylkeskommunene er aktivt med. Grunnlaget for god kunde- og datadrevet tjenesteutvikling ligger hos dem.

KS vil følge opp disse sakene både politisk og administrativt fremover og med sikte på statsbudsjettet for 2025.