Kommunesektoren er en viktig klimaaktør. Og allerede skjer det mye.

Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS

- Hvis vi skal lykkes med å nå FNs bærekraftsmål og målene for klima og natur, så må kommuner og fylkeskommuner være med å dra lasset. Da trenger vi virkemidler, som gjør oss i stand til å gjøre jobben, innledet styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen i møte med ny klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap).

Regjeringen skal i løpet av 2024 legge frem en stortingsmelding om natur for å følge opp den internasjonale naturavtalen, og en stortingsmelding om klima for perioden fram mot 2035 på veien mot lavutslippssamfunnet i 2050. Meldingene skal handle om natur og klima i hele Norge, både på land og til havs. KS ønsker å være en aktiv bidragsyter til meldingene.

Forbud mot nedbygging av myr

- Vi er bekymret for konsekvensene av et eventuelt forbud mot nedbygging av myr. Isolert sett er det et fornuftig tiltak, men det er allerede svært krevende for kommuner som skal sikre samfunnsutviklingen, sier Helgesen.

Jenny Følling, 2. nestleder i KS, var også opptatt at et forbud kan føre til press på andre naturtyper.

- Det er allerede svært mange hensyn å ta, og det blir nesten umulig for næringsaktører å finne areal de kan benytte. Regjeringen må sikre at tiltakene i naturmeldingen ikke bidrar til for stor inngripen i det lokaldemokratiske handlingsrommet. Et helhetsperspektiv er viktig, sa hun.

Statsråden har selv erfaring som fylkespolitiker, og viste forståelse for at det kan være svært krevende å skulle velge mellom gode samfunnsmål.

- Vi trenger å få på plass et rammeverk som sikrer at vi unngår å bygge ned natur, men det er viktig at kommunepolitikerne føler et eierskap til tiltakene. Hovedregelen må være at regjeringen og kommunesektoren har felles mål og felles retning, sa Bjelland Eriksen.

- Vi gir dere et tydelig oppdrag. Måten dere løser det på forvalter dere, sa han.

Kommunesektoren er en viktig klimaaktør

Regjeringen er på etterskudd i arbeidet med å nå klimamålene, og det er nødvendig med flere tiltak som kutter klimagassutslipp. Det viser regjeringens egen klimastatus og plan, Grønn bok.

- Regjeringen skal lytte til alle innspill, men det er mange ulike interesser. Og det er viktig å minne om at det er en fellesskapsoppgave. Det handler om å designe samfunnet i 2050. Kommunene og fylkeskommunene må være med på laget. Klimatilpasning må være en av deres kjerneoppgaver fremover, sa statsråden i møtet.

- Kommunesektoren er en viktig klimaaktør. Og allerede skjer det mye. Klimakur 2030 viser at et stort antall kommuner har mer ambisiøse klimamål og tiltak enn staten selv. Vi trenger gode verktøy og forutsigbarhet. Klimasats er et tiltak som har hatt god effekt, sa Helgesen.

KS er bekymret over at flere virkemidler som har dokumentert effekt, ikke blir satset på av regjeringen. I tillegg til Klimasats, gjelder det Regionale forskningsfond og Innovasjonspartnerskap.

- Vi forventer at vi blir godt involvert i arbeidet med stortingsmeldingen, avsluttet Helgesen.