Det er viktig at de som har kunnskap om barnevernet bidrar inn i debattene og imøtegår det som er urimelig eller usaklig kritikk.

Kronikken er skrevet av Kjell Ingolf Ropstad, barne- og familieminister og Bjørn Arild Gram, styreleder i KS, og sto på trykk i Kommunal Rapport 18. mars 2021. 

Det vil skape en bedre debatt om det viktige samfunnsoppdraget barnevernet utøver som skal hjelpe familier med å gi barn en trygg oppvekst.

Fontene publiserte i midten av februar en sak om barnevernsansatte som skåner seg fra kritikk på sosiale medier. FO-medlemmer har fått nok av negative kommentarer om barnevernet og forlater Fontenes Facebook-side. Utgangspunktet for saken var publiseringen av statsrådens julehilsen til barnevernsansatte. Etter at TV2 sendte Norge bak fasaden – Barnas beste – om barnevernet, har det kommet inn hets mot både de barnevernsansatte og journalisten.

Vi har stor forståelse for at dette er krevende for ansatte. At barnevernslederen og hennes medarbeidere har bestemt seg for å stå i det er virkelig bra. Barnevernsleder Ellen Fisher ønsker å vise åpenhet nettopp for å fortelle om jobben de gjør, avveiningene de må ta. For det er ute i hver enkelt kommune at det viktige barnevernsarbeidet skjer. Lokalpolitikere er de øverste ansvarlige for tjenesten. Derfor er det sentralt at lokalpolitikere engasjerer seg i kommunens eget barnevern, støtter de ansatte og reagerer på hets, hatefulle ytringer og sjikane.

Det er bekymringsfullt og alvorlig at barnevernsansatte blir utsatt for hets, og at de opplever at den blir mer massiv og hard. Det er viktig at vi i fellesskap tar avstand fra denne hetsen. Hatefulle ytringer og trusler kan gjøre det vanskelig å rekruttere og beholde gode fagfolk som hver dag gjør en viktig jobb for å hjelpe de barna som trenger det aller mest. 

Dette kommer på toppen av omfattende negativ omtale av barnevernet i mediene. Trykket er høyt. Tonen er hard. Vi skal tåle en frisk debatt og lytte til synspunkter fra barn og foreldre med erfaringer fra barnevernet, men vi skal ikke tåle hatefulle ytringer og hets. Det skaper ikke det debattklimaet vi ønsker om den viktige jobben barnevernet skal gjøre for å hjelpe barn og familier. Et kritisk søkelys på barnevernet er bra. Det bidrar til debatt og vil gjøre barnevernet bedre. Det er et mål for alle med hjerte for en trygg oppvekst for barna.

Lenkeblokk Icon Les mer om samarbeidet mellom KS og regjeringen

I fjor signerte vi en samarbeidsavtale mellom BFD og KS om en felles innsats for å styrke tilliten til barnevernet. I avtalen er nettopp sjikane, hatefulle ytringer og trusler omtalt fordi det kan gjøre det vanskelig å rekruttere og beholde gode fagfolk. I en undersøkelse utført av FO i 2017, oppga hver fjerde ansatt i kommunalt barnevern at de hadde vært utsatt for netthets. 17 prosent opplevde hetsen som så grov at de vurderte å slutte i jobben.

Barnevernet er helt avhengig av høy tillit og godt omdømme. Over halvparten av befolkningen, 56 prosent, har et godt eller meget godt inntrykk av det norske barnevernet. Dette er en økning på 8 prosentpoeng fra 2019 til 2020. I 2017 hadde 43 prosent et godt inntrykk. Dette viser en befolkningsundersøkelse gjennomført av Sentio research Norge, på oppdrag fra Bufdir, som ble publisert i januar i år.

Et klart flertall har tillit til barnevernet. 69 prosent gir en positiv skår på en skala fra 0-10. Dette er en økning på 6 prosentpoeng sammenlignet med 2019. 13 prosent har liten tillit, mens 15 prosent ligger midt på skalaen.

Tilliten til barnevernet og barnevernets omdømme påvirkes i hovedsak på to måter: hvordan barnevernet faktisk utfører sitt arbeid, altså kvaliteten på arbeidet, og hvordan barnevernet omtales. Når det gjelder kvalitet, er det igangsatt flere prosesser med formål å heve kompetansen blant barnevernsansatte. Dette skal skje på ulike måter; gjennom tiltak rettet mot dem som er ansatt i tjenesten i dag og gjennom utdanningssektoren med høyere kompetansekrav. Mange av tiltakene er knyttet til regjeringens kompetansestrategi for det kommunale barnevernet.

Nasjonalt Barnevernforum (NBF) består av sentrale aktører på barnevernsområdet og har som formål å samarbeide om utvikling av sektoren, gjennom dialog, debatt og kunnskapsdeling. Forumet skal bidra til en sterk og helhetlig satsing på kvalitet – for å nå målet om et bedre barnevern, bygget på rettssikkerhet og trygghet, til barnets beste. Ett av temaene som vil bli tatt opp med NBF er nettopp hvordan vi kan bedre omdømmet og styrke tilliten til barnevernet.

Sjikane, hatefulle ytringer og hets setter det gode barnevernsarbeidet som gjøres, i skyggen. Vi må fortsette å jobbe mot hetsen: kommentarfelt må modereres og kommer det trusler og hatytringer skal dette meldes til politiet. Det er viktig at de som har kunnskap om barnevernet bidrar inn i debattene og imøtegår det som er urimelig eller usaklig kritikk. Der må vi politikere gå foran.