Barnevernsreformen trer i kraft i 2022. Regjeringens kompetansestrategi for det kommunale barnevernet 2018-2024 skal styrke kommunenes forutsetninger for å gjennomføre endringene. Ny barnevernlov og ny fosterhjemsstrategi legges frem av Regjeringen våren i 2021. I 2021 starter også en felles innsats mellom Barne- og familiedepartementet og KS for å styrke tilliten til barnevernet.  

Lenkeblokk Icon Les om barnevernsreformen

Ny barnsvernlov

Barne- og familiedepartementet planlegger å legge frem proposisjonen med forslag til ny barnevernslov for Stortinget i april 2021. Proposisjonen vil inneholde oppfølging av forslag fra høringsnotatet om ny barnevernslov av 4. april 2019, oppfølging av forslag i høringsnotatet om rammevilkår for private tjenesteytere i barnevernet av 30. mars 2020 og oppfølging av forslag i høringsnotatet om kompetanse, varsling til fornærmede eller etterlatte og regulering av bruk av sakkyndige i barnevernet av 30. mars 2020.

Endringene som har sammenheng med barnevernsreformen, skal tre i kraft når ansvarsendringene som følge av reformen trer i kraft i 2022. Departementet planlegger at den nye loven som helhet trer i kraft i 2023.

Les mer

Tilstandsrapport til kommunestyret

Fra 1. januar 2021 er det lovbestemt at kommunestyret minst én gang i året skal få en redegjørelse om tilstanden i barneverntjenesten (bvl § 2-1 nytt åttende ledd). Bufdir har laget en veileder som kommunene kan bruke når de lager tilstandsrapporten. 

Les mer: Det lokalpolitiske ansvaret for barneverntjenesten i endring

Ungdom i barnevernet får utvidet rett til ettervern

Fra  1. januar 2021 har unge voksne med barnevernserfaring rett til ettervern fram til de fyller 25 år. Det er to år lenger enn de har hatt tidligere. Formålet med lovendringen er å gi unge voksne med barnevernserfaring viktig støtte i overgangen til voksenlivet.

Les mer på KS’ nettsider om ettervern

Fosterhjemstrategi

Regjeringen vil legge frem en strategi for fosterhjemsområdet innen sommeren 2021. Strategien inneholder ingen lovendringer, men vil bl.a. komme med anbefalinger om modeller for  godtgjøring for fosterhjem.

Nasjonalt barnevernsforum

Det første møtet i Nasjonalt barnevernsforum har funnet sted. Forumet er et partssammensatt forum som skal sikre en mer bærekraftig utvikling av barnevernet. 

Les mer: Nasjonalt barnevernsforum opprettet

Styrking av tilliten til barnevernet

I det bilaterale møtet mellom Barne- og familiedepartementet (BFD) og KS 7. desember 2020, ble det enighet en samarbeidsavtale om felles innsats for å skape forståelse for barnevernets samfunnsmandat og formidle kunnskap om hvordan barnevernet arbeider.

BFD og KS vil gjøre en felles innsats for å styrke tilliten til barnevernet i perioden 2020-2023. En koordineringsgruppe på administrativt nivå har i februar 2021 startet med konkretisering av samarbeidet. Relevante statlige og kommunale aktører og brukerorganisasjoner vil trekkes inn i arbeidet.

KS Barnevernløft

KS Barnevernløft er et nettverk som kommuner i Innlandet, tidligere Buskerud, Telemark og Vestfold og nå Troms og Finnmark har deltatt i. Målet for nettverksarbeidet er økt eierskap til kommunens barnevern fra administrativ og politisk ledelse. Økt eierskap forutsetter at politisk og administrativ toppledelse har kunnskap og engasjement for fagområdet og kan delta aktivt i diskusjoner som berører strategiske valg som gjelder kommunens barnevern.

Les mer om barnevernløftet