Alt som kan digitaliseres, skal digitaliseres

Runa Bakke, Avdelingsleder barn, familie, helse, Herøy kommune.

Fakta

• I 2016 ble KommIT-rådet etablert for samordne digitaliseringsarbeidet i kommunesektoren. • Fra 2018 er det etablert flere regionale digi-nettverk for å bedre innbyggernes tjenester. • I 2019 la KS og regjeringen fram en felles digitaliseringsstrategi, i 2020 kom handlingsplanen. • I 2020 ga landstinget KS en tydelig rolle og oppdrag med samordning og gjennomføringskraft i digitaliseringsarbeidet i sektoren. • KS har en rekke fellesløsninger for medlemmene.

- På kommunehuset i Ulstein i slutten av februar kom et litt for drøyt aprilsnarrforslag: Alle elever skal ha en hjemmeskoledag i uka. Ikke visste vi at bare et par uker senere hadde alle elevene hjemmeskole hver dag. Heldigvis hadde vi satset på teknologi og alle lærerne hadde økt kompetanse om digitalisering gjennom et samarbeid med Høyskolen i Volda. Vi var i så måte godt rustet, sier Kommunedirektør i Ulstein kommune, Verner Larsen. 

Kommunene avhengige av hverandre

Ulstein og Herøy kommuner er med i Søre Sunnmøre IKT, et samarbeid mellom sju nabokommuner, der de samarbeider om felles IKT drift. Gjennom «Sjustjerna» har kommunene fått vite om mange felles digitale løsninger for kommunesektoren.

- Vi er helt avhengige av digitaliseringsnettverk og hva KS gjør nasjonalt. Endringene skjer så fort og nå er det for mye «hver mann for seg selv» og det er ikke hensiktsmessig i lengden, sier Larsen. Vi blir jo litt bekymra når store Bergen kommune sier at de er for små for å klare digitaliseringsbølgen alene. Vi må gjøre dette sammen og vi må være treffsikre. Vi har ikke økonomi til egne store feilinvesteringer, sier Larsen.  

Herøy kommune er også med i Sjustjerna. Runa Bakke er Avdelingsleder for barn, familie og helse. Hun tiltrådte stillingen et par måneder før koronakrisen og skal tidlig ha blitt kjent i distriktet med holdningen «alt som kan digitaliseres, skal digitaliseres».

- Vi kommunene må være nysgjerrige på hverandre og tørre å ta små skritt i tillegg til de store. Vi må ha felles forståelse om hva digitalisering er, hvor vi vil og snakke mye om det slik at vi ufarliggjør det.

Barna i Ulstein og Herøy kom raskt i gang med endringene koronakrisen krevde.

Bærekraftig endring

- Koronakrisen har lært oss at ikke alt trenger å være perfekt. Vi må tørre å kaste oss ut i det til vanlig også –og huske hvor lett det var å få til endringer under krisen, ivrer Bakke. I fortsettelsen tror jeg det er viktig å huske på at noen alltid ønsker å ta i bruk nye løsninger, andre kommer litt diltende etter, og kritikerne alltid vil være tilstede. I Herøy har vi fått overraskende gode tilbakemeldinger på endringene vi gjorde under krisen. I så måte tror jeg det kan bli enklere med digitalisering i fremtiden, sier Bakke.

- Jeg tror endingene som skjer nå endrer oss mer nå enn vi klarer å se rekkevidden av enda. Det blir mindre reising, og mer digital kraft. Selv om vi kommer til å ville søke oss tilbake til det trygge hverdagslivet og se hverandre fysisk, har krisen gjort at vi oftere bruker digitale arenaer for kommunikasjon. Det har kommet for å bli også når situasjonen stabiliserer seg, sier kommunedirektøren i Ulstein.

Skape trygghet

Gjennom Sjustjerna har kommunene tatt i bruk flere av KS’ produkter i krisetiden. Både Herøy og Ulstein har tatt i bruk Digihelse og har høye forventninger.

- Det er viktig at løsningene er bærekraftige og at brukerne får enkle kanaler å forholde seg til. Digihelse er et eksempel på en løsning som gjør det mulig for brukere og helsepersonell å kommunisere trygt på helsenorge.no. Det er viktig å informere både brukere, pårørende og helsepersonell om nye løsninger; at det er en trygg form for kommunikasjon, og at ting ikke blir liggende på nettet men i den elektroniske pasientjournalen, presiserer Bakke.  -Det er også viktig at ansatte selv tar løsningene i bruk så de får en god brukerforståelse.

Framtiden er sammen

Mens de to vestlandskommunene lager gode nasjonale eksempler, skaper trygghet, og håper på enda mer digitaliseringssamarbeid, skjer det mye nasjonalt.

KS har en rekke fellesløsninger for medlemmene

• Digifin er en finansieringsordning for digitaliseringsprosjekter i kommunal sektor. o 308 kommuner med 5,26 millioner innbyggere er med. o Det er fire store prosjekter i ordningen: DigiSos, DigiHelse, DigiBarnevern, og FIKS Min Side. o Digihelse gjør det trygt å sende meldinger fra og til helsetjenestene i kommunen. Dialogen skjer på helsenorge.no. 58 kommuner er med per d.d., med over 2,24 mill. innbyggere.

Lenkeblokk Icon

KommIT-rådet er et strategisk rådgivende organ for digitalisering og smart bruk av teknologi i KS som skal bidra til utvikling av felles løsninger og ivareta kommunesektorens interesser. Fra 2018 har flere digitaliseringsnettverk blitt etablert for å samordne og styrke kommunesektorens innsats.

 - Jeg har store forventninger til at regionale nettverk som relateres til det nasjonale utviklingsarbeidet vil bidra til økt kvalitet og gjennomføringskraft i digitaliseringsarbeidet, avslutter Wieland.

På Innovasjonsprisen 2019 var Ulstein kommune blant de tre nominerte. Fra venstre: kommunalsjef Gry Nordal, ordfører Knut Erik Engh, rådmann Verner Larsen og kommunalsjef Marit Botnen.