Hvordan jobber KS for å sikre at kommunenes inntektstap blir dekket?

I et brev til alle partiene på Stortinget ga KS innspill til behandlingen av regjeringens forslag til krisepakke som følge av korona-viruset. KS er bekymret for de samlede konsekvenser for kommuneøkonomien.

Stortinget ber regjeringen om å kompensere kommunene og fylkeskommunene for urimelige virkninger av skattesvikt, inntektsbortfall og merutgifter i forbindelse med håndteringen av smittesituasjonen og endret økonomisk utvikling siden vedtatt statsbudsjett.

Kommunesektoren har en svært viktig rolle i å bekjempe smitteutbredelsen, gi helsehjelp og holde samfunnshjulene i gang i den krisen vi nå opplever. For å gi nødvendig støtte til dette arbeidet, vil KS anmode Stortinget om å forsikre at alle direkte ekstrautgifter og inntektstap som oppstår som følge av Korona-viruset og bekjempelsen av dette vil bli dekket.

Lenkeblokk Icon KS med innspill til regjeringens krisepakke

Hvem tar kostnadene for stengte barnehager og skolefritidsordninger?

Regjeringen har besluttet at foreldre ikke skal betale for barnehage og SFO i den perioden tjenestene er stengt. Dette koster omtrent en milliard kroner per måned og kompenseres av staten.

Det samme gjelder for private barnehager. Mange kommuner har allerede vedtatt betalingsfritak i den perioden barnehager og SFO er stengt. De vil nå få inntektstapet kompensert.

Lenkeblokk Icon Permittering er lite egnet i kommunesektoren

Har fysioterapeuter krav på driftstilskudd når virksomheten er stengt?

KS anbefaler kommunene å betale driftstilskuddet uendret til fysioterapeuter som er satt i karantene eller isolasjon som følge av sitt arbeid som fysioterapeut inntil 16 dager.

KS anbefaler også at kommunene inntil videre betaler driftstilskuddet uendret til fysioterapeuter som må stenge sin virksomhet på grunn av Helsedirektoratets vedtak. 

Les mer informasjon her

Hva kan kommunene gjøre med eiendomsskatt?

Staten har innført lettelser i inntekts- og formuesskatten for næringsdrivende som følge av Korona-krisen. Det er så langt ikke tatt noe initiativ fra statlige myndigheter for å etablere særskilte ordninger for eiendomsskatt, men kommunene har et visst handlingsrom allerede innenfor rammen av eiendomsskatteloven for å innrømme lettelser.

Les mer her om noen mulige tiltak!

Må man fortsatt betale tilskudd til fastleger som stenger kontoret?

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt forsikringer om at staten vil dekke bortfall av inntekt for næringsdrivende fastleger som må i karantene eller isolasjon som følge av smittevernarbeid, eller annet arbeid som lege for kommunen.

KS anbefaler at fastleger i karantene og isolasjon gis en inntektskompensasjon på kr 9752,- per dag. Dette gjelder næringsdrivende fastleger som må i karantene eller isolasjon som følge av legearbeid utført for kommunen.

Lenkeblokk Icon Kompensasjon for fastleger i karantene og isolasjon

Har du spørsmål om hvordan korona-viruset påvirker kommuneøkonomien, send spørsmålet ditt til kommuneokonomi@ks.no