Staten har innført lettelser i inntekts- og formuesskatten for næringsdrivende som følge av Korona-krisen. Det er så langt ikke tatt noe initiativ fra statlige myndigheter for å etablere særskilte ordninger for eiendomsskatt, men kommunene har et visst handlingsrom allerede innenfor rammen av eiendomsskatteloven for å innrømme lettelser.

Nedenfor pekes det på en del enkle grep som kan gjøres.

Generelt vedtak av kommunestyret om betalingsutsettelse
Eiendomsskatten betales i terminer. Kommunestyret kan vedta endringer i terminordningen gjennom skatteåret. Det mest nærliggende første tiltak i dagens situasjon vil være å vedta utsettelse av førstkommende termin. Det gir bedriftene forutsigbarhet for den nærmeste tiden. Samtidig får kommunene mulighet til vurdere om situasjonen utvikler seg slik at det bør gis permanente lettelser.

Et vedtak av kommunestyret om betalingsutsettelse for førstkommende termin må etter vår vurdering kunne begrenses til å gjelde kategorien næringseiendommer. Situasjonen er helt spesiell. Begrunnelsen for å utsette vil være å bidra til å redde næringsdrivende i kommunen fra konkurs. Det hensynet gjør seg ikke gjeldende generelt for andre grupper, samtidig som kommunens likviditet kan gjøre det vanskelig å gi samtlige skattepliktige betalingsutsettelse.

Generelt vedtak av kommunestyret om permanente lettelser i eiendomsskatten
Etter eiendomsskatteloven skal skatten skrives ut for ett år om gangen. Det er ikke anledning til å benytte en kortere utskrivingsperiode. Dette setter en viss begrensning på handlingsrommet, men kommunestyret kan treffe vedtak om nedsettelse av skattesatsen for året, helt ned til 1 promille. Også et slikt grep vil kunne gi betydelige lettelser.

Det er usikkert om et slikt vedtak, som innebærer en permanent skattelettelse, kan begrenses til bare å gjelde næringseiendommer. Inntil spørsmålet er undersøkt nærmere bør kommunene legge til grunn at vedtak om sats-reduksjon må omfatte alle eiendomsgrupper.

Individuelle vedtak av skatteoppkreveren om betalingsutsettelse
Etter eiendomsskatteloven § 25 kan skatteoppkreveren i kommunen innvilge betalingsutsettelse i særlige tilfeller. Dette er individuelle vedtak som vil gjelde for den enkelte eiendom, normalt med grunnlag i en anmodning fra skattyteren.

Kommuner som ikke treffer generelt vedtak om betalingsutsettelse kan benytte § 25 mer aktivt, eventuelt ved å orientere de næringsdrivende og andre utsatte grupper i kommunen om muligheten til å søke om utsettelse. Det tenkes her særlig på lønnsmottakere, som i større omfang kan få betalingsproblemer på grunn av permittering. Det kan være fornuftig at kommunen forbereder seg på stor pågang slik at man er forberedt på å kunne behandle anmodninger fortløpende etter en del felles kriterier.

Individuelle vedtak av formannskapet om nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatten
Formannskapet kan etter § 28 vedta at skatten på en eiendom skal settes ned eller helt falle bort. Også dette vil være individuelle vedtak, normalt basert på søknad fra skattyteren.  

For kommuner som ikke treffer generelt vedtak om betalingsutsettelse eller permanent lemping, kan det være fornuftig å forberede seg på mer aktiv bruk av § 28.

Ta gjerne kontakt med KS Advokatene
Kommuner som vurderer å treffe generelle vedtak om lettelser i eiendomsskatten oppfordres om å ta kontakt med KS Advokatene. Vi bistår med råd og veiledning om alle spørsmål knyttet til utsettelse og permanent lemping.

Korona-krisen: Forbudet mot å bruke fritidseiendommer har ingen innvirkning på plikten til å betale eiendomsskatt
Det nasjonale forbudet mot å ta opphold på fritidseiendommer utenfor egen bostedskommune har resultert i mange henvendelser til kommunene med spørsmål om det er grunnlag for å opprettholde skatteplikten i forbudsperioden. Og om det rimelig å gjøre det.

Begrenset bruksmulighet i en periode gir ikke grunnlag for lettelser i eiendomsskatten. Eiendomsskatten er en objektskatt. Det er objektets verdi som bestemmer skattegrunnlaget, ikke eierens bruksmulighet. Det er bare permanente innskrenkninger, som varig reduserer eiendommens omsetningsverdi, som kan føre til krav om lettelser, da i form av omtaksering.

Den enkelte kan søke formannskapet om å få satt ned eller ettergitt eiendomsskatten, hvis skatten virker svært urimelig. Det vurderes som meget tvilsomt om formannskapet vil anse begrenset bevegelighet under Korona-krisen som et grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt på hytteeiendommer.

Men også hytteeiere kan ha kommet i en vanskelig økonomisk situasjon på grunn av Korona-krisen. De vil kunne søke om både betalingsutsettelse og ettergivelse på det grunnlaget.