Gå til neste grep: Brukermedvirkning

Lenkeblokk Icon Gå til brukermedvirkning

Utøvelsen av partnerskapet i NAV skjer lokalt, og finner sin form i den enkelte kommune. For å understøtte partnerskapet, er det inngått samarbeidsavtaler mellom departementet og KS. Målet er å styrke partnerskapet mellom stat og kommune i NAV-kontorene. Den skal også bygge opp under lokale prosesser for utvikling og innovasjon, slik at partene kan utføre sitt felles samfunnsoppdrag.

Gode grep i partnerskapet

  • Evaluering og revidering av lokal partnerskapsavtale
  • Etablere felles mål og styring av NAV-kontoret
  • NAV-leder sentralt plassert i kommunal ledelse
  • Etablere felles virksomhetsplan for NAV-kontoret
  • Sikre brukermedvirkning
  • Sikre enhetlig og helhetlig tjenestetilbud
  • Sikre nødvendig koordinering internt og eksternt

Hvert partnerskap har en samarbeidsavtale som tydeliggjør formålet, konkretiserer det lokale perspektivet og tydeliggjør ansvar. Kunnskapsgrunnlag som peker på klare utfordringer bør danne grunnlaget i avtalen for arbeidet med mål, organisering og strategier. Det er viktig å innvolvere sentrale ledelse, som fylkesdirektør og rådmenn, i avtalen.

Formålet med partnerskapsavtalen er at eierne gjennom NAV-kontoret kan arbeide for å få flere innbyggere i jobb og aktivitet, og færre på stønad. NAV-kontoret skal levere et helhetlig og effektivt tjenestetilbud med utgangspunkt i innbyggernes behov, og som samsvarer med eiernes mål, føringer og de rammer som lovverket gir.