Det å skape et godt klima på arbeidsplassen slik at veilederne blir i jobben over lengre tid, og sørge for kontinuerlig kompetanseheving, er viktige faktorer for å lykkes. Et annet av de viktige grepene NAV Færder gjør, er å gi nye politikere og kommuneledelsen opplæring i NAVs tjenester.De sosiale tjenestene og kvalifiseringsprogrammet en viktig del av denne opplæringen.

Thomassen er opptatt av at det er kontinuerlig opplæring innad på NAV-kontoret om hva kvalifiseringsprogrammet er og om hvem som er aktuelle for å delta i programmet, slik at de rette personene får tilbudet de har krav på. Veilederne som arbeider med kvalifiseringsprogrammet er synlige i kontoret, og det legges til rette for godt samarbeidsklima på tvers av fagutøvelse.

NAV Færder har et variert tiltakstilbud til deltakere som tilpasses individuelt. Kommunen har flere kommunale tiltak for ulike brukergrupper; Jobbhuset for de under 30 år er etablert som en arena der man kan møte NAV utenfor NAV-kontoret. I tillegg har NAV-kontoret et samarbeid med Tønsberg kommune om Brobyggerne, som er et lavterskel tilbud for personer som har rusutfordringer og Kvisten, som er NAVs interne lavterskel-arbeidstreningsarena for ungdom.

Mentorordning og «Aktiv på dagtid» er tiltak som brukes aktivt av NAV Færder, i tillegg til de ulike statlige tiltakene som arbeidstrening, lønnstilskudd og utdanningstiltak. Kontoret er opptatt av å skape et godt mestringsklima for både brukere og ansatte. De har derfor, ved siden av opplæring i MI og markedskompetanse, trent opp to veiledere i tankevirusmetodikk.