Arealdataverktøyet (ADV) er både et dataverktøy og en samarbeidsplattform for å anslå endringer i transportomfang og reisemiddelvalg, samt effektene av dette. Med ADV kan det anslås hvordan ny eller endret lokalisering av boliger, arbeidsplasser, butikker, offentlige bygg og andre steder folk besøker kan gi endringer i transportomfang og valg av transportmiddel. Tilsvarende hvordan tiltak på vegnettet og endret kollektivtilbud vil påvirke hvilke områder utbyggere finner mest attraktive. Beregningene tar hensyn til pris for parkering og antall parkeringsplasser. Ved hjelp av ADV kan kommunene bidra til bedre transportmodellering der regionale transportmodeller (RTM) har vært brukt tidligere.

Ved å legge inn forskjellige alternativer for arealbruk og transportsystem i ADV og RTM, får brukeren prognoser for trafikkomfang (tall for kjøretøykilometer). Når kjøretøykilometer kombineres med utslippsfaktorer fra Miljødirektoratet, oppnås samtidig prognoser for utslipp til luft, bl.a. klimagasser og støv. I ADV beskrives dagens situasjon ved hjelp av statistikk om bosatte/ansatte, samt lokal kartlegging av parkering og besøk. Deretter legges det inn data om et eller flere analyseår uten nye tiltak. Til sammen utgjør dette referansebanen for et byområde. Avslutningsvis legges det inn ulike kombinasjoner av mulige nye areal- og transporttiltak, også kalt tiltaksbaner. Resultater fra ADV og RTM illustreres i informative kart. Med dette oppnås et beslutningsgrunnlag som er bedre og lettere å kommunisere. Dette vil blant annet

være til nytte i kommuneplanarbeid, regional areal- og transportplanlegging og i planlegging/virkemiddelbruk på nasjonalt nivå.

Lenkeblokk Icon ADV-veileder 1: Innføring i arealdataverktøyet | Regjeringen (regjeringen.no)