Informasjon om resultater er nødvendig for at kommunen skal kunne tilpasse seg og samtidig prestere godt i henhold til kommuneplanen. Resultatmåling gir innsikt og kontroll, og muliggjør læring og beslutningstaking om forbedringstiltak.

Stegvis fremgangsmåte

imagegdj4a.png

1. Etabler rutiner for rapportering av resultater 

Kommunen bør etablere rutiner for å følge opp status for gjennomføring av tiltak, og hvorvidt delmålene nås. Gode rutiner for dokumentasjon av resultater vil gjøre det mindre ressurskrevende å iverksette endringer og nye tiltak. Dette gjelder spesielt ved revurderinger av virksomhetsplanen/handlingsplanen. Virksomhetsplanen bør derfor benyttes som et dynamisk styringsverktøy med fortløpende innarbeidelse av nye tiltak.  

EU har innført obligatorisk bærekraftsrapportering for de største selskapene gjennom Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), som også omfatter selskaper hvor norske kommuner og fylkeskommuner har eierrolle. EU jobber også med et frivillig rapporteringsrammeverk for små og mellomstore virksomheter som vil være mer relevant for kommunale og interkommunale selskaper. Mindre virksomheter vil også måtte rapportere på sine bærekraftsresultater i fremtiden, da interessenter etterspør denne informasjonen. Kommunesektoren bør følge med på utviklingen av retningslinjer og beste praksis for å forbedre sin egen bærekraftsrapportering. 

Det bør gjennom planen for eierskapskontroll påses at selskaper rapporterer regelmessig om planer, progresjon og resultater knyttet til overgangen til sirkulær økonomi. Plan for eierskapskontroll bør også inkludere en vurdering av risiko for at selskaper ikke opererer i tråd med vedtatte mål knyttet til sirkulær økonomi.  

2. Evaluer resultatene 

Kommunen bør regelmessig evaluere tiltakenes resultater og status for måloppnåelse. Det bør vurderes om innsatsen må intensiveres eller omprioriteres, og om nye tiltak må iverksettes. Evaluering bør som et minimum inngå i revisjonen av både kommuneplanens handlingsdel og i virksomhetsplanen. Begge bør revideres og evalueres etter hvert som kommunen får erfaring med det sirkulære arbeidet. 

Gjennom planen for eierskapskontroll bør det vurderes om det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner for å etterprøve i hvilken grad vedtak blir fulgt opp. Jevnlig gjennomgang av status og resultater fra selskapene bør inngå som en del av oppfølgingen av den sirkulære strategien, hvor mulighet for å bruke eierstyring mer aktivt bør diskuteres. 

Eksempler

KS - Veileder i egenevaluering

Kommunesektoren (KS) har utarbeidet en veileder i egenevaluering. Veilederens tilnærming og råd kan være nyttige for kommuners og fylkeskommuners evaluering av eget prosjektarbeid.   
 
DFØ - Veileder for mål – og resultatstyring i staten  
DFØs veileder for mål- og resultatstyring i staten gir en grunnleggende innføring i hvordan resultater kan måles, og hvordan informasjon om resultater kan brukes i styringen av statlige virksomheter. Formålet med veilederen er å bidra til videreutvikling av resultatmålinger og dermed til bedre resultater