Det er viktig å legge en plan for hvordan involvere andre interessenter allerede i strategiprosessen, men også å sikre at samarbeid blir en del av alle faser av implementeringen av sirkulær strategi og kommunens driftsmodell.

Stegvis fremgangsmåte

imagezal8d.png

1. Identifiser behov for fremtidig kompetanse og gjennomfør en interessentkartlegging 

Identifiser behovet for fremtidig kompetanse: 

 • Gjennomfør en gap-analyse for å identifisere kunnskap, ferdigheter, verdier og forståelse som er viktig i en sirkulær fremtid og hvilken kompetanse kommunen har innen sirkulær økonomi i dag. 
 • Ta utgangspunkt i gapet mellom fremtidig behov og egen kompetanse i involveringen av eksterne samarbeidspartnere.  

Kartlegg aktuelle interessenter: 

 • Lag et interessentkart der interessentene fordeles inn i ulike grupper, f.eks. myndigheter, samfunn, egne driftsenheter og privat sektor.  
 • Bruk interessentkartet til å lage en kommunikasjonsplan for hvem, hva og hvordan budskapet om sirkulær økonomi skal kommuniseres. 

2. Vurder potensialet og relevans av ulike typer interessentinvolvering 

Samarbeidsform bestemmes ut fra samarbeidets hensikt, mål og rammer. For å vurdere potensial og relevans av ulike typer samarbeidsformer, kan kommunen ta utgangspunkt i OECD sin klassifisering av interessentinvolvering:

Type interessentinvolvering 

Mål for involveringen 

Kommunikasjon 

Bevisstgjøre og opplyse målgruppen om et spesifikt tema. 

Konsultasjon 

Samle interessenters kommentarer, perspektiver, informasjon, ideer, råd og erfaringer. 

Deltakelse 

Involvere interessenter i beslutningsprosesser, diskusjoner og aktiviteter. 

Representasjon 

Forankre felles mål og tiltak gjennom dialog med ulike interessenter. Kan gjøres ved offisielt å inkludere en representant fra hver av interessentene i ledelsen av et prosjekt.  

Partnerskap 

 Dele ressurser og kompetanse i et felles prosjekt eller i møte med en felles utfordring. 

Samhandling og -produksjon 

Likeverdig og kontinuerlig samarbeid om å utvikle og gjennomføre et prosjekt (håndbok for lokal samskapende sosial innovasjon, KS). 

3. Sett konkrete mål og rammer for samarbeidet  

 • Vurder betydningen og risikoen ved samarbeidet og beskriv disse.  
 • Etabler møteserier og digitale plattformer som oppmuntrer til åpen og ærlig kommunikasjon. 
 • Definer samarbeidet ved å identifisere
  • Mål
  • Roller og ansvar  
  • Finansiering
  • Forventninger til resultater
  • Indikatorer
  • Plattformer for å vise effekten av samarbeidet

4. Etabler kunnskapsbank for å dele erfaringer og legg til rette for ulike typer samarbeid 

 • Lag en oversikt over relevante samarbeidsformer og etablerte initiativer.  
 • Kategoriser samarbeidsformene etter formål, prosess/problem og/eller type aktør.
 • Inkluder eksempler på beste praksis. 
 • Legg ut oversikt over relevante samarbeidsformer og initiativer innen sirkulær økonomi. 
 • Del erfaringer og legg til rette for ulike typer samarbeid. 

Formål med samarbeid 

Eksempel på hvordan samarbeid kan inngås 

Samarbeid mellom regioner og kommuner  

Eksempler på samarbeid i kommunesektoren er bl.a. EUs Smart Circular Procurement og Circular Norway sitt sirkulære kommunenettverk. 

Samarbeid på tvers av sektorer 

Offentlig-private partnerskap, f.eks. innovasjonsprosjekter med støtte fra Innovasjon Norge. For eksempel har kommuner og avfallsselskaper i Midt-Norge etablert et nettverk, SeSammen, for samfunnsansvarlig kretsløpsbasert ressursutnyttelse. 

Samarbeid mellom kommune, fylkeskommune og myndigheter 

Byvekstavtaler som forplikter til en målrettet arealpolitikk og til å styrke arbeidet for økt bruk av kollektivtrafikk, sykkel og gange i byene. 

Samarbeid for å dele, utvikle og skalere opp løsninger 

Samarbeid mellom ulike statlige aktører, kommuner, forskningsmiljøer og private selskaper for å utvikle og gjøre tilgjengelig maler, veiledninger, verktøy og datasett.  

Samarbeid mellom innkjøpere for smartere dialog med leverandører 

Tett dialog med leverandører for å se på eksisterende løsninger, signalisere interesse som kjøper og diskutere hvordan sirkulære løsninger kan utvikles og skaleres. Eksempler er bl.a. Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) eller samarbeidsprosjekt mellom Viken fylkeskommune og Klima Østfold om rådgivning og veiledningsmateriale til kommuner om grønne anskaffelser.