Lær mer om forslagene til nytt anskaffelsesregelverk

Foto: Deloitte

Lenkeblokk Icon Onsdag 19. juni kl. 09-10.30

Nedenfor kan du lese brevet KS har sendt til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) i sin helhet. KS oppfordrer kommuner og fylkeskommuner til også selv be om utsatt frist.

Anskaffelsesutvalget la 16. mai 2024 frem sin andre delutredning NOU 2024:9 Ny lov om offentlige anskaffelser. Departementet har i høringsbrev samme dag satt høringsfristen til 16. august 2024.

Lenkeblokk Icon Regjeringen utsetter høringsfristen (12. juni 2024)

KS er kommunesektorens interesseorganisasjon. Alle kommuner og fylkeskommuner er medlemmer. Norsk kommunalforvaltning gjorde i 2022 innkjøp for i overkant av 287 mrd. kroner, ref. SSBs statistikk 10807: Offentlige innkjøp (mill. kr).

Anskaffelsesutvalget har i NOU 2024:9 blant annet foreslått omfattende endringer i dagens håndhevingssystem for offentlige anskaffelser. De foreslåtte endringene vil ha stor betydning for KS’ medlemmer. Det er derfor viktig at det er nok tid til å utarbeide grundige og gjennomtenkte høringssvar.

Flere kommuner har meldt behov for å behandle høringssaken politisk. Det er imidlertid mange kommuner som har første kommunestyremøte etter sommerferien først etter høringsfristen. På grunn av utredningens omfang og kompleksitet er det vanskelig å behandle saken tidligere. Det er derfor uheldig at høringsfristen er lagt så kort tid etter ferien.

Ifølge Utredningsinstruksen punkt 3-3 skal en høringsfrist «normalt være tre måneder». Dersom lovforslag er «viktige og omfattende» kan det settes lengre høringsfrist, slik det fremgår av punkt 3.3.2 i veilederen til instruksen.

Vi viser til at departementet opprinnelig fastsatte høringsfristen for NOU 2010:2 Håndhevelse av offentlige anskaffelser på drøyt fire måneder fra 16. april til 20. august 2010. Høringsfristen ble 28. mai 2010 utsatt til 20. september 2010. Det er ingen gode grunner til at høringsfristen for Anskaffelsesutvalgets andre delutredning skal være såpass mye kortere.

Høringsfristen bør utsettes for å sikre god kvalitet på høringssvarene til det som er et viktig og omfattende lovforslag. Viktigheten av kvaliteten på høringssvarene må anses som større enn ulempene ved en senere frist. En utsettelse er som nevnt også en forutsetning for at kommuner og fylkeskommuner skal kunne behandlet forslaget politisk.

Vi ber derfor om at departementet utsetter høringsfristen til tidligst 1. oktober 2024.

Lenkeblokk Icon Se også artikkel om Anskaffelsesutvalgets andre delutredning