Forhandlingsordningen

KS er overordnet tariffpart og forhandler på vegne av medlemmene med forhandlingssammenslutningene i sentrale tariffoppgjør.

Det er inngått en egen avtale om forhandlingsordningen (del A i Hovedavtalen) slik at arbeidstakerorganisasjonene i det alt vesentlige opptrer samlet i forhandlings­sammenslutninger.

KS som arbeidsgiverorganisasjon

KS har siden 1988 hatt status som arbeidsgiverorganisasjon og har fullmakt fra medlemmene til å inngå sentrale tariffavtaler. Hovedtariffavtalen og Hovedavtalen er gjenstand for uravstemning hos kommuner, fylkeskommuner og bedriftsmedlemmer.

Tariffavtalene er bindende for alle medlemmer som har sluttet seg til arbeidsgiver­virksomheten (det vil si alle kommuner/fylkeskommuner unntatt Oslo kommune).

Arbeidstakerorganisasjonene

På arbeidstakersiden er det de samme arbeidstakerorganisasjonene som er part i Hovedtariffavtalen og Hovedavtalen. Det er forhandlingssammenslutningene som har forhandlingsrett sentralt. Unntak er gjort for Sentrale Forbundsvise Særavtaler (SFS) der de enkelte forbund/fagforeninger har forhandlingsrett.

Lokale parter

Lokalt er det kommunen/bedriften som utgjør arbeidsgiversiden, mens den enkelte arbeidstakerorganisasjon representerer arbeidstakersiden.

Normalt er nødvendige fullmakter på arbeidsgiversiden gitt til øverste administrative leder.

Avtalestruktur

Hovedavtalen (HA) og Hovedtariffavtalen (HTA) er de viktigste sentrale tariffavtaler og gjelder for alle medlemmer i KS' arbeidsgivervirksomhet, supplert med generelle og forbundsvise særavtaler. (KS Bedrift forhandler egne hovedtariffavtaler for energisektoren og konkurranseutsatte bedrifter).

Avtalestrukturen gir høy koordinering av lønnsdannelsen, slik at partene gjennom forhandlinger finner frem til felles plattform/løsninger for alle arbeidstakerne i tariffområdet.

Hovedavtalen inneholder bestemmelser om forhandlingsordning, forhandlingsrett, medbestemmelse og retningslinjer ved arbeidskamp.

Hovedtariffavtalen regulerer tilsattes lønns- og arbeidsvilkår, samt pensjon.

Særbestemmelser for spesielle stillinger/yrkesgrupper og tilleggsavtaler med enkelte arbeidstakerorganisasjoner er nå inntatt i de sentrale, generelle og forbundsvise særavtalene.

Avtaler for privatpraktiserende helsepersonell - leger og fysioterapeuter - er ikke en del av tariffavtalesystemet.