Lenkeblokk Icon Første samling 15.april

Utenforskap er dårlig samfunnsøkonomi og ødeleggende for enkeltmennesket. Rundt om i landets kommuner jobbes det derfor bredt og aktivt med forebygging. Utfordringen med forebyggende arbeid er imidlertid at gevinsten vanligvis ikke vises før etter lang tid og effektene av tiltakene er usikre. Det er ikke nødvendigvis det samme budsjettet som har hatt utgiftene, som vil få besparelsene.

Så hvordan klarer vi så å snu mer av ressursbruken fra reparasjon til forebygging? Hvordan kvalifiserer vi ulike innsatser og tiltak som faktisk virker?

De som deltar i nettverket vil kunne lære å:

  • utvikle og kvalifisere tiltak på forebyggingsområdet.
  • bruke ressursene og verktøyene som ligger i veikart for tjenesteinnovasjon.
  • bruke verktøy som ser offentlige budsjetter i sammenheng, og som beregner hvor mye kommunesektoren sparer med forebygging.
  • bruke Utenfor-regnskapet til å argumentere for mer forebygging.
  • videreutvikle eget kunnskapsgrunnlag om forebygging og effekt.
  • forberede et systematisk, gjennomgripende og tverrfaglig arbeid i egen kommune.
  • ulike prosessverktøy for arbeidet med egen organisasjonsutvikling.

Gjennom arbeidet i nettverket, utarbeider hver kommune en plan for kvalifiserte tiltak som ønskes prøvd ut. Planen kan legges fram for kommunestyret i egen kommune. Vi anbefaler at kommunen oppretter en tverrfaglig prosjektgruppe som får det operasjonelle ansvaret for å utarbeide planen.

Nettverksprosessen

Før første samling besøker vi gjerne hver kommune til et formøte. Vi ønsker da å møte administrativ ledelse og aktuelle fagfolk til en orientering om Utenfor-regnskapet som modell og rammeverket for nettverksarbeidet. Hensikten er å gi dere et solid grunnlag for innhenting av politisk støtte til å delta i nettverket, herunder å arbeide mot definerte mål for nettverksarbeidet.

På samlingene arbeider vi både kommunevis, på tvers av kommuner, og med forskningsbaserte innledninger. KS´ prosessledere legger til rette og bruker arbeidsformer som styrker læring. Kommunene definerer mål for eget utviklingsarbeid.