Modellen skal støtte kommuner og fylkeskommuner i å se budsjetter på tvers og samlet, både internt i kommunene og mellom forvaltningsnivåer.

-For at vi skal lykkes med endringer på dette feltet, må mye på plass. Derfor inviterer vi kommuner til å delta i et læringsnettverk der poenget er å bruke modellen til å identifisere, utvikle og kvalifisere tiltak og innsatser, sier rådgiver i KS, Gustav Weiberg-Aurdal.

Gevinster på lang sikt

Utenfor-regnskapet er koblet mot barn og unge som står i risiko for å falle utenfor. Det synliggjør hvordan investeringer på kort sikt kan bli gevinster på lang sikt for menneskene det gjelder og for offentlige budsjetter. Læringsnettverket har som formål at kommunene skal få støtte i sitt arbeid med å utvikle og kvalifisere tiltak på forebyggingsområdet. Dette krever en innovativ tilnærming for å definere kommunens utfordringsbilde og sikre at organisasjonen har en felles forståelse for både problem og mål. Nødvendige endringer er bare mulig med et samarbeid på tvers av nivåer og tjenesteområder i kommunen. For å nå felles mål, må kommuner bygge innsikt og aktivt bruke tilgjengelig kunnskapsgrunnlag. 

Målgrupper for nettverket

Nettverket passer for kommuner som ønsker å  arbeide smart og kunnskapsbasert med å identifisere problemområder, definere målgrupper, kartlegge behov og bruke Utenfor-regnskapet som et beslutningsgrunnlag for å investere i målrettet forebygging.

-Aktuelle deltakere i nettverkete er rådmenn og rådmannens ledergruppe, herunder kommunalsjefer fra aktuelle tjenesteområder og økonomistyring, samt ledere på virksomhetsnivå. Etter hvert omsettes innsikten til idéer, som igjen videreutvikles til tjenestetilbud klar for pilotering. Det er viktig å involvere både brukere og ansatte underveis for å sikre forankring og treffsikre løsninger, sier Weiberg-Aurdal.

Deltakere lager en konkret plan

Gjennom arbeidet i nettverket skal kommunene utarbeide en plan for realisering av de tiltak som er kvalifisert. Den foreslår og begrunner tiltak, samt hva som må på plass for at tiltakene kan realiseres med de konsekvenser det innebærer for økonomiplan, budsjett og hvordan kommunene må jobbe på. Planen legges frem for kommunestyret i egen kommune og er dermed et beslutningsgrunnlag.

Overordnet bidrar dermed arbeidet til en gjensidig forventningsavklaring mellom politikk og administrasjon som grunnlag for å få på plass et systemisk arbeid med forebygging i kommunen.

Nettverksarbeidet starter opp med første samling den 6. mai 2019 og har i tillegg fire todagers samlinger.