KS Storbynettverk har i et brev av 13. mai 2024 henvendt seg til regjeringen om sin bekymring. Nedenfor er innholdet i brevet sitert i sin helhet.

Norge opplever økende utfordringer med kriminalitet blant barn og unge. Politidirektoratets tall viser en
betraktelig økning i straffbare forhold begått av barn og unge under 18 år. Det ble utført flere
voldslovbrudd i 2023, en økende andel barn under kriminell lavalder er involvert. Et mindre antall unge
står for en stor andel av kriminaliteten for unge under 18 år.

Vi storbykommuner er bekymret for utviklingen. Vi har et særlig ansvar for å skape gode samfunn og
trygge oppvekstvilkår for barn og unge. Men vi trenger rammebetingelser fra staten som gjør det mulig.
Tilstrekkelige politiressurser og tett samarbeid mellom lokale og sentrale myndigheter er en forutsetning
for å kunne forebygge kriminalitet effektivt og for å fange opp unge som står i fare for å bli rekruttert til
kriminelle miljøer og kriminelle gjenger. Staten har ansvaret for institusjonstilbudet i barnevernet og for
spesialiserte helsetjenester, herunder psykisk helsevern og rusbehandling. Disse tjenestene er helt
avgjørende for å sikre gode og tilpassede tilbud til de barn og unge som trenger det. Deling av
informasjon mellom tjenester er i mange tilfelle en forutsetning for å kunne møte utfordringene.

Derfor retter KS Storbynettverk følgende oppfordring til regjeringen:

1. KS Storbynettverk ber regjeringen sikre tilstrekkelige politiressurser for å bekjempe kriminelle
nettverk, for å forebygge rekruttering av barn og unge til kriminalitet og muliggjøre et effektivt
forebyggingsarbeid.

2. KS Storbynettverk etterlyser ressurser til at kommunene kan settes i stand til å håndtere
oppgaver knyttet til ungdomsoppfølging og ungdomsstraff.

3. KS Storbynettverk oppfordrer regjeringen til å sørge for at det finnes hjemmel til å dele all
nødvendig informasjon.

4. KS Storbynettverk oppfordrer regjeringen til å sikre at det etableres tilstrekkelig antall
institusjonsplasser i barnevernet, tilstrekkelig psykiatrisk tilbud til barn og unge innen
spesialisthelsetjenesten og styrkede ungdomsenheter i kriminalomsorgen. Bare sånn kan det
enkelte barn få det barnevernstilbudet det har behov for.

5. KS Storbynettverk ber regjeringen sørge for at Bufetat ivaretar sin bistandsplikt overfor
kommunene med et tilbud til barn som har behov for spesialiserte barnevernstjenester.