KS PRI undersøker rammebetingelsene for offentlig sektor innen dette feltet og potensialet for systemendringer.

Unge opplever tjenestene i denne overgangsfasen som fragmenterte, lite koordinerte og at det mangler treffsikre tiltak.

Samfunnsutfordringen ungt utenforskap er viktig å prioritere både på grunn av det menneskelige aspektet, men også det samfunnsøkonomiske. Når en økende andel av unge innbyggere ikke deltar i fellesskapet, er det behov for å finne rotårsaker og mulige løsninger. For å få innsikt, kunnskap og oversikt over utfordringen laget KS PRI et gigakart ved bruk av systemorientert designmetodikk.

I innsiktsarbeidet avdekket gigakartet at overgangen fra ungdom til ung voksen kan være sårbar. Velferdssystemene som treffer denne livsfasen mangler hensiktsmessige strukturer og støttemekanismer. Disse systemsvakhetene øker risikoen for utenforskap. For ungdom som ikke fullfører videregående skole eller er i jobb, har KS PRI identifisert et uforløst potensial i samfunnet. Hvordan kan vi finne nye samskapte løsninger på tvers av sektorer og forvaltningsnivå for å bedre overgangen fra ungdom till ung voksen? Se systemkartet og metode for mer om dette 

Kjenner utfordringsbildet, men ikke løsningene

Den første sonderingsrunden blant aktører innen feltet bekreftet i stor grad de unges opplevelse:

 • Det finnes flere tjenester og tiltak rettet mot ungdom, men ingen som koordinerer
 • Mange aktører er opptatt av psykisk helse og relasjoner i sine initiativer
 • Flere av aktørene ga uttrykk for at de kjenner til utfordringsbildet, men er usikre på hvordan de skal løse det. Det er lett å tenke at stadig flere tjenester og tiltak er løsningen

 I arbeidet ser man etter:

 • Mulige samarbeidspartnere på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå
 • Et mulighetsrom for at «Fra ungdom til ung voksen» skal tas opp i det målrettede samfunnsoppdraget «å inkludere flere barn og unge i utdanning, arbeids- og samfunnsliv» omtalt i langtidsplan for forskning og høyere utdanning
 • Hovedprosjektet «Fra ungdom til ung voksen» ses i sammenheng med ungdomsløftet i statsbudsjettet 2023 der regjeringen ønsker å bevilge 175 millioner til en ny ungdomsgaranti

KS PRI starter arbeidet

Det er mye som skjer på området ungt utenforskap, men det mangler en rigg som samler fokuset, kobler initiativer, skaper læring og tar et overordnet ansvar. KS PRI tar en rolle der bevissthet om systemendring og missionorientert tilnærming løftes inn på arenaer der det allerede jobbes med å bedre overgangen fra ungdom til ung voksen.

Gjennom ny vinkling kan KS PRI bidra til læring, forsøk og eksperimentering og bygge feltet tuftet på en eksplorativ tilnærming på alle nivåer.  Våren 2023 ble det inngått en avtale med Dansk Design Center for å utvikle en modell for hvordan vi kan arbeide systemisk med å bedre overgangen fra ungdom til ung voksen. Aktører fra lokalt, regionalt og nasjonalt nivå har sammen utforsket systeminnovasjon som tilnærming i dette forprosjektet. Fremover er det viktig at enda flere aktører kobles på. Systemiske problemer er alles problem. Derfor kan ikke en aktør, eller en sektor, eie løsningene alene heller. KS PRI tar en rolle som "convenor", en kobler og fasilitator i det videre arbeidet.

En ambisjon for arbeidet er også å bygge et nytt nasjonalt narrativ i Norge for hvordan man snakker om ungt utenforskap. Det nye nasjonale narrativet må preges av optimisme, håp og fremtidstro.

Samarbeid på flere nivåer

Problemstillingen fra ungdom til ung voksen er avhengig av samarbeid på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Prosessen må også foregå i alle lag i samfunnet for å oppnå nødvendige endringer. Samarbeid på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå vil muliggjøre endringer på

 • Individnivå
 • Husholdningsnivå – lokalsamfunn og nabolag
 • Organisasjonsnivå – næringsliv og offentlige tjenester
 • Offentlig politisk nivå – reguleringer og insentiver
 • Storsamfunnet – normer, verdier og tro