Ved å mobilisere ressurser fra hele samfunnet – med ulik bakgrunn, erfaring og kompetanse – skal vi finne løsningene som sikrer innbyggerne og kommunens behov også i fremtiden.

Begrunnelsen for at PRI ble etablert

Det er særlig to årsaker til at PRI eksisterer:

  • Mindre justeringer innenfor dagens tjenesteleveranser holder ikke for å løse de store samfunnsutfordringene.
  • Selv om innovasjonsbarometeret viser at kommunesektoren er innovativ, utfordrer ofte radikale innovasjoner et større system. Slik innovasjon krever gjerne en større rigg med mange aktører. PRI kan være grunnmuren i denne riggen.

Vi begynner med ungt utenforskap og den demografiske utviklingen

Utenforskap og endringer i befolkningsgrunnlaget vil treffe kommunesektoren hardt, både på et menneskelig plan og rent økonomisk. Det handler om verdighet og tilhørighet, gode liv og levende lokalsamfunn.

Kommune- og fylkesdirektørene opplever nettopp ungt utenforskap og den demografiske utviklingen som spesielt krevende. Sammen med dem har vi derfor prioritert å rette den første innsatsen vår mot disse to utfordringene.

Alt vi gjør vil ikke være radikalt

I PRI vil vi jobbe med løsninger innenfor kjente rammer, samt større og mer radikale innovasjoner. Det viktigste er at summen blir stor nok til at det monner. Innsatsen vår skal gi nye løsninger på samfunnsutfordringer som den enkelte kommune vanskelig kan løfte alene. For oss handler det om systeminnovasjon [lenke: policy lab]– altså noe som radikalt endrer systemene våre.

Ny innsikt i bakenforliggende årsaker

Det er avgjørende med solid innsikt i årsakene til utfordringene våre når vi jobber med målrettet innovasjon. Vi bruker blant annet systemorientert designmetodikk for å forstå nåsituasjonen, identifisere hvor problemer oppstår og avdekke de bakenforliggende årsakene til det som utfordrer oss – i dag eller i fremtiden.

Hvordan er PRI organisert?

Partnerskap for radikal innovasjon er etablert etter initiativ fra KS’ medlemmer. Satsingen er organisert som et  program med et kjerneteam i området «Forskning, innovasjon og digitalisering» i KS. 

Vi skal dekke kommunenes faktiske behov

For å sikre at PRIs arbeid er basert på kommunenes reelle behov har administrerende direktør i KS, Lasse Hansen, etablert Strategisk råd  for innovasjon og forskning. Rådet består av kommunale og fylkeskommunale direktører. De skal gi KS råd når det gjelder innovasjon og forskning.

PRI samarbeider med flere kommuner og fylkeskommuner om enkeltaktivteter og prosjekter. Slik tar programmet form av et reelt partnerskap mellom kommuner, fylkeskommuner og KS.

Vi skal finne løsningene – sammen.