Det haster med å få til et taktskifte i innovasjonsarbeidet. I samarbeid med våre medlemmer har KS derfor etablert programmet Partnerskap for radikal innovasjon. Programmet jobber med samfunnsutfordringer som er for store for den enkelte kommune eller fylkeskommune å håndtere alene.

Vi må samarbeide for å løse utfordringene

PRI inngår samarbeid med aktører på tvers av fagfelt, sektorer og forvaltningsnivåer. Ved å mobilisere ressurser fra hele samfunnet – med ulik bakgrunn, erfaring og kompetanse – finner vi løsningene som sikrer innbyggerne og kommunens behov også i fremtiden. Samarbeidsavtalen mellom KS og Kommunal- og moderniseringsdepartementet om innovasjon og bærekraft (inngått i juni 2021) understreker nødvendigheten av samarbeidet mellom statlig og kommunal sektor for å skape systemendringer. 

De prioriterte samfunnsutfordringene

Utenforskap og endringer i befolkningssammensetningen treffer kommunesektoren hardt, både på et menneskelig plan og rent økonomisk. Kommune- og fylkesdirektørene opplever nettopp ungt utenforskap og den demografiske utviklingen som spesielt krevende og komplekse. Sammen med dem har vi derfor prioritert å rette den første innsatsen vår mot disse to utfordringene. Målet med programmer er å skape velferd på nye måter som kommer den enkelte innbygger og samfunnet til gode.

For å skape radikale innovasjoner gjennom systemendring og transformasjon trenger vi å jobbe med koordinerte innsatser på flere nivåer og fra forskjellige perspektiver. Derfor har vi etablert en portefølje av hovedprosjekter knyttet til hver samfunnsutfordring.

Hvorfor radikal innovasjon?

Radikale innovasjoner utfordrer ofte et større system, er mer dyptgripende og fundamentale og utfordrer kultur, ledelse og måten tjenestene utformes og leveres på. I tillegg krever de en større rigg med mange aktører.

Småskrittsinnovasjoner er ikke tilstrekkelige for å løse de samfunnsutfordringene vi står ovenfor. Radikal innovasjon innebærer å få til mer fundamentale endringer i systemene og måten tjenestene utformes og leveres på. Vi tar høyere risiko, eksperimenterer på en leken og nysgjerrig måte og jobber med scenarioutvikling.

Organisering

Programmet er etablert i samarbeid med KS’ medlemmer. Satsingen er organisert som et program med et kjerneteam i området «Forskning, innovasjon og digitalisering» (FID) i KS. Programmet ledes av programdirektør Monica Fossnes Petersson. KS har etablert Strategisk råd for innovasjon og forskning. Rådet skal bidra til at Partnerskap for radikal innovasjon når målsettingen for satsingen og ivaretar kommunesektorens interesser.

Metodikk

I PRI jobber vi blant annet med systemorientert designmetodikk. Det er en egen retning innen designfaget. Systemorientert design er en metode utviklet for å håndtere kompleksitet. Som annen designmetodikk er visualisering viktig. Gjennom å tegne opp alle de kjente bestanddelene i et system, og visualisere sammenhengen mellom dem fra ulike perspektiv og ulike nivåer, er det mulig å få en oversikt over helheten. Denne systematiske kartleggingen samles i et GIGAmap. Med oversikt over helheten kan vi fokusere på enkeltdeler og belyse spesielle sammenhenger, relasjoner, avhengigheter eller dysfunksjonaliteter. Hensikten er å se hvordan samfunnsutfordringene er knyttet sammen, og stille riktig diagnose på problemet som har oppstått over tid.

Metoden kan sammenfattes i tre hovedpunkter. Det handler om å:

  • skape en felles forståelse av nåsituasjonen,
  • se og snakke om komplekse sammenhenger og årsaker, og
  • finne ut hva som fungerer, hvor glipper det, og hvordan vi utnytter ny teknologi og nye brukermønstre i utviklingen av nye løsninger.

 

Vi skal dekke kommunenes faktiske behov

For å sikre at PRIs arbeid er basert på kommunenes reelle behov har administrerende direktør i KS, Lasse Hansen, etablert Strategisk råd  for innovasjon og forskning. Rådet består av kommunale og fylkeskommunale direktører. De skal gi KS råd når det gjelder innovasjon og forskning.

PRI samarbeider med flere kommuner og fylkeskommuner om enkeltaktivteter og prosjekter. Slik tar programmet form av et reelt partnerskap mellom kommuner, fylkeskommuner og KS.

Vi skal finne løsningene – sammen.