Betydelige demografiske endringer treffer kommune-Norge i et 10-20 års perspektiv, og skaper store utfordringer, spesielt innenfor helse- og velferdssektoren. For en del kommuner er utfordringene her allerede. Om ikke lenge har vi hverken penger eller ressurser til å levere kommunale tjenester som i dag.  Andelen eldre øker betraktelig. Om 15 år vil det være 80 prosent flere mennesker over 80 år her i landet. Samtidig har vi en høyere andel uføre enn land vi sammenlikner oss med, og en økende andel unge som av ulike årsaker står utenfor felleskapet. Vårt offentlige velferdssystem er under press. Kartleggingen vår viser at det at spesielt pilarene bolig, arbeid og utdanning som spiller en stor rolle.

Endring krever at vi tar de store grepene

PRI har fått et mandat og har ambisjon om å få til radikale endringer sammen med andre sentrale aktører i samfunnssystemet. Sammen vil vi undersøke:

 • Hvordan utvikler vi et samfunn tilpasset behovene i fremtidens demografiske virkelighet? 
 • Hvordan får vi kommunene og aktørene i lokalsamfunnet til sammen å tenke nytt om roller, oppgaver og ansvar? Kan vi sette sammen deres ressurser på nye måter for i fellesskap å skape velferd for alle? 
 • Hvordan legger vi til rette for at de som i dag står utenfor arbeidslivet, i alle aldre, kan bidra med sine ressurser i den nye velferdsutviklingen? 
 • Hvilke rammebetingelser og insentivstrukturer må ligge til grunn for å engasjere og utnytte samfunnets samlede ressurser på bedre og mer bærekraftige måter? 

Dette er hovedmålene våre

 • Utforske nye måter å skape velferd på.
 • Mobilisere ressursene som finnes i samfunnet og legge til rette for verdiskaping på nye og positive måter, både hos enkeltmennesker, næringsliv, blant ideelle og frivillige organisasjoner, i akademia og i kommunen selv.
 • Utvikle bærekraftige og levende byer og lokalsamfunn.

Aktiviteter og prosjekter

Utfordringene er kompleks, og må møtes med nye løsninger innenfor blant annet boligpolitikk, utnyttelse av de uutnyttede ressursene i samfunnet, ny arbeidsfordeling mellom profesjonene, ny teknologi og så videre. PRI skal utvikle en portefølje av ulike aktiviteter og prosjekter som sammen utgjør en helhet. 

Aktiviteter under hovedprosjektet «Velferd er en fellesoppgave» er blant annet:

 • KS og Posten Norge AS inngått samarbeidsavtale om hvordan Postens distribusjonsnett kan spille en ny rolle i velferdsutviklingen i distrikts-Norge. Les mer om det her.
 • Samarbeid med KLP om blant annet erfaringer fra Utopiverksted og gjennomføring av møteserien «Kommunekonferansen» i ulike regioner. ​
 • Sonderinger med ulike aktører om aktiviteter knyttet til behovet for nye bo-konsepter for å møte demografiutfordringen.
 • Sonderinger med Kreftforeningen, Pårørendealliansen, Senter for et aldersvennlig Norge mfl.​