Hensikten med guiden

Guiden er et produkt av erfaringer fra kommuner i Nasjonalt velferdsteknologiprogram som har gjennomført velferdsteknologiske anskaffelser.

Anskaffelser og implementering av velferdsteknologi er krevende og mange ganger komplisert. Derfor er det viktig at ledelsen er involvert, at det er satt av nok ressurser med riktig kompetanse, og at arbeidet er godt strukturert. Guiden hjelper dere å strukturere arbeidet med anskaffelsen fra behovsfasen til oppfølging av kontrakten i daglig drift.

Slik bruker dere guiden

Guidens fire faser er illustrert i figuren under. Størrelsen på sirklene indikerer hvor arbeidsinnsatsen er størst. De grønne diamantene viser viktige beslutningspunkter. Fasene bygger på hverandre, så ikke hopp over noen!

Forankring må jobbes med hele veien, og er derfor illustrert som en gjennomgående aktivitet helt fra behovsfasen starter.

Guiden er utviklet av PA Consulting på oppdrag fra Nasjonalt velferdsteknologiprogram.

Guiden må ses i sammenheng med Kvikk-guide for velferdsteknologi, Kvikk-Guide til behandling av personopplysninger ved bruk av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenester, KS sitt Veikart for tjenesteinnovasjon og Digitaliseringsdirektoratets prosjektveiviser.

Kvikk-guide for velferdsteknologi er bygget på erfaringer fra kommuner som har implementert velferdsteknologi som en naturlig del av tjenesten. Guidens fem faser tar deg gjennom sentrale aktiviteter på veien mot implementering av velferdsteknologi.

Veikart for tjenesteinnovasjon er et rammeverk med metoder som setter kommunene i stand til å endre tjenester for å møte fremtiden. Det benyttes av alle kommuner som deltar i det Nasjonale velferdsteknologiprogrammet.

Prosjektveiviseren er prosjektrammeverket for offentlig sektor og anbefales brukt i alle kommuner og statlige virksomheter.

Lenkeblokk Icon Kvikk-guide til anskaffelser av velferdsteknologi