Kvikk-guiden bygger på KS sitt Veikart for tjenesteinnovasjon og prosjektstyringsverktøy, og er ment for kommuner som har fått i oppdrag å jobbe med innføring av velferdsteknologi.

Implementering
Guiden er et produkt av erfaringer fra kommuner i Nasjonalt velferdsteknologiprogram som har fått velferdsteknologi til å bli en del av daglig drift.

Implementering av velferdsteknologi er krevende, derfor er det viktig at ledelsen er involvert, at det er satt av nok ressurser og at arbeidet er godt planlagt. Guiden hjelper dere å strukturere dette og gir veiledning fra behovsfasen planlegges til velferdsteknologi er en naturlig del av tjenesten.

Slik bruker du guiden
Det er ingen snarvei til en vellykket implementering av velferdsteknologi. Guiden inneholder aktiviteter kommunen må gjennomføre for å lykkes.

Guidens fem faser er illustrert i en figur. Størrelsen på sirklene indikerer hvor arbeidsinnsatsen er størst. De grønne diamantene viser viktige beslutningspunkter. Fasene bygger på hverandre, så ikke hopp over noen faser. Forankring, gevinstrealisering og anskaffelsesprosessen må jobbes med kontinuerlig.

Veikart og prosjektveiviser
Veikart for tjenesteinnovasjon er et rammeverk med metoder som setter kommunene i stand til å endre tjenester for å møte fremtiden. Det benyttes av alle kommuner som deltar i det Nasjonale velferdsteknologiprogrammet.

Prosjektveiviseren er prosjektrammeverket for offentlig sektor og anbefales brukt i alle kommuner og statlige virksomheter.

Guiden er utviklet av PA Consulting på oppdrag fra Nasjonalt velferdsteknologiprogram, og den bygger på KS sitt Veikart for tjenesteinnovasjon og Difis prosjektveiviser.

Hjelp til å komme i gang

Les flere Hjelp til å komme i gang