Hensikten med guiden

Guiden er et produkt av erfaringer fra kommuner i Nasjonalt velferdsteknologiprogram som har tatt i bruk videokommunikasjon. Noen kommuner har benyttet videokommunikasjon i tjenestene i lang tid, mens andre tok i bruk video under covid-19-pandemien.

Før kommunen innfører videoløsninger, er det en del sentrale behov som må avdekkes og veivalg som må tas. Det er derfor viktig at ledelsen og ansatte er involvert fra start og at det er satt av nok ressurser med riktig kompetanse.

Lenkeblokk Icon Kvikk-guide for videokommunikasjon

Guiden hjelper dere å strukturere arbeidet og gir steg for steg veiledning fra behovsfasen til videokommunikasjon er satt i drift som en naturlig del av tjenesten.

Slik bruker dere guiden

Guiden er inndelt i fire hovedfaser illustrert i figuren under. De grønne diamantene viser viktige beslutningspunkter. Hver fase inneholder aktiviteter kommunen må gjennomføre for å innføre og drifte en vellykket tjeneste. Fasene bygger på hverandre, så ikke hopp over noen faser!

Forankring må jobbes med hele veien, og er derfor illustrert som en gjennomgående prosess i figuren. Husk å sjekke siden om forankring bakerst i guiden ved hver fase i veiledningen.

Guiden er utviklet av PA Consulting på oppdrag fra Nasjonalt velferdsteknologiprogram.

Innholdet i denne guiden må sees i sammenheng med Direktoratet for e-helses krav ved bruk av videokommunikasjon, og tidligere Kvikk-guider:

Guiden bygger på KS sitt veikart for tjenesteinnovasjon og Digitaliseringsdirektoratets prosjektveiviser.

Veikart for tjenesteinnovasjon er et rammeverk med metoder som setter kommunene i stand til å endre tjenester for å møte fremtiden. Det benyttes av alle kommuner som deltar i det Nasjonale velferdsteknologiprogrammet.

Prosjektveiviseren er prosjektrammeverket for offentlig sektor og anbefales brukt i alle kommuner og statlige virksomheter. 

Gode erfaringer fra kommuner

Flere kommuner har tatt i bruk videokommunikasjon i forbindelse med koronautbruddet. De deler sine erfaringer i reportasjene i lenkene under.

Lenkeblokk Icon Østre Toten kommune: Rask psykisk helsehjelp og forebygging av sosial isolasjon Lenkeblokk Icon Hvaler kommune: Videokommunikasjon til hjemmeboende og beboere på sykehjem Lenkeblokk Icon Overhalla kommune: Suksess med video Lenkeblokk Icon Vestland: Felles anskaffelse av videoløsning