- Denne rapporten gir oss mye nyttig informasjon. KS støtter ekspertgruppen i at vi bør bygge på det vi allerede har og at kommunene må sikres nok kapasitet til å få gjort jobben, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram. 

Utvalget anbefaler at hovedtyngden av tiltakene bør bidra til å styrke eksisterende lavterskeltilbud og førstelinjen. De anbefaler blant annet at kommunene i sterkere grad forpliktes til å bygge ut lavterskeltilbud for barn og unge og at frivillighetens tilbud tas inn kommunenes planer. 

Les rapporten

Kommunene må ha nok kapasitet

- Det er positivt at utvalget har lagt fram forslag som kan bidra til å begrense de folkehelsemessige konsekvensene av pandemien. Så håper vi at de tiltakene som skal etableres legger til rette for helhet og sammenheng på tvers av sektorer og tjenester, og kobles til frivilligheten, både nasjonalt og lokalt, sier Gram. 

Utvalget understreker at kommunene må ha nok kapasitet.  

- God kommuneøkonomi, frihet til å prioritere forebygging, unngå låsing av ressursbruk og unngå omfattende rapporterings- og dokumentasjonskrav er viktige stikkord, sier Gram 

KS håper regjeringen følger opp med helhetlig programfinansiering fremfor små tilskuddsordninger, slik at kommunene kan disponere midlene ut fra lokale forhold og tiltak i den enkelte kommune.

Må se på hele spekteret av tjenester

KS tok opp bekymringer rundt barn og unge i konsultasjonsmøtet med regjeringen tidligere i år.  KS mener det er behov for en egen tiltaksplan for særskilt å støtte kommunene i å styrke den helhetlige innsatsen overfor barn og unge, i en periode under og etter gjenåpning av samfunnet. KS mener den bør utvikles i samarbeid mellom staten, KS og organisasjonene i kommunal sektor. 

- Det er åpenbart at psykisk helsetilbud i kommunene må styrkes. Men det er ikke nok. Det vil ikke være mulig å behandle seg ut av alle utfordringer etter pandemien, sier Gram.

Han mener vi må ha en bred universell tilnærming på hele spekteret av tjenester.

- At samfunnet åpner opp vil trolig alene ha en positiv effekt på folkehelse og livskvalitet. En eventuell tiltakspakke må ta hensyn til dette. En styrket livskvalitet for alle etter pandemien vil kunne forsterkes gjennom åpning og satsing på sosiale møteplasser, sier Gram.