Om undersøkelsen

Deloitte har gjennomført en elektronisk spørreundersøkelse til alle kommuner og fylkeskommuner. Kommunene har et ansvar som favner vidt fra grunnskole til beredskap, eldreomsorg og smittevern. I undersøkelsen har kommunene fått spørsmål om en rekke ulike tema knyttet til sitt ansvar. Vi har spurt kommunene om hva som har vært særskilt krevende å håndtere under pandemien, men også hvilke nye løsninger som er valgt og som vil bli videreført når vi etter hvert kommer tilbake til normalsituasjonen.

Undersøkelsen er gjennomført av Deloitte. Delrapport 1  tar for seg kommunenes svar på spørsmål om:

  • Barn og unge (barnehage, skole og sårbare barn og unge)
  • Håndtering av smittevern
  • Kriseledelse
  • Samarbeid stat-kommune

Viktige tema som heldøgns omsorg, hjemmebaserte tjenester, videregående opplæring og beredskap omtales kort i rapporten, men vil bli belyst nærmere i senere rapporter fra prosjektet. Senere rapporter vil også gå nærmere inn i tema som kommunikasjon til innbyggerne, lokale vedtak og forskrifter og kommunens arbeidsgiverrolle. Dybdestudier knyttet til utvalgte tema skal gjennomføres våren 2021.

Lenkeblokk Icon Delrapport 1 Kommunenes erfaringer fra koronakrisen så langt

Hovedfunn

Hovedinntrykket er at kommunene langt på vei har klart å opprettholde tjenester med vanlig kvalitet innen viktige områder som barnehage, skole og andre velferdstiltak siden mai 2020.

De to første månedene, mars og april 2020, var mer krevende – ikke minst da barnehager og skoler var fysisk nedstengt. Tjenestene ble opprettholdt og levert, men mange kommuner mener tilbudene hadde en lavere kvalitet enn til vanlig.

Sikre bemanning

Å sikre tilstrekkelig bemanning er det de aller fleste lederne innen både barnehage og skolesektoren opplyser har vært krevende eller delvis krevende under pandemien. Koronakrisen har fått konsekvenser for sårbare innbyggergrupper, men kommunene har søkt å kompensere dette. Nye former for oppfølging og alternative tilbud er etablert. Det har vært stor oppmerksomhet om denne utfordringen og samarbeidet mellom de kommunale tjenestene er styrket. Men inntrykket er likevel at kvaliteten i tilbudet har vært lavere for særlig de første månedene.

Kommunene har iverksatt operativ kriseledelse gjennom hele krisen og kommunenes ledelse – ordførere og kommunedirektører mener dette har fungert svært bra.

Varige løsninger

Flere har innført  en rekke nye tiltak og løsninger som følge av pandemien, løsninger som mange viser til at vil bli videreført også etter pandemien.

Bruk av digitale løsninger og verktøy til møtevirksomhet, kommunikasjon internt i avdelingene, til tverrfaglig samarbeid eller i møte med brukere/foresatte/påførende, er den nyvinningen de kommunale lederne i størst grad fremhever som også vil bli videreført etter pandemien.