Helt konkret så handler dette om at kommunene må vite hvordan de skal jobbe og hva de faktisk skal prioritere fremover.

Kristin Weidemann Wieland, direktør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS

- Jeg er imponert over arbeidet ekspertgruppen i KSF har gjennomført. Dette er et veldig viktig arbeid for kommunene. Stadig nye oppgaver, nye medisinske og teknologiske muligheter og strengere behov for prioriteringer understreker behovet for et kunnskapsløft i kommunenes helse- og omsorgstjenester, sier direktør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS, Kristin Weidemann Wieland om rapporten som Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF) nylig presenterte.

HelseOmsorg21 er en nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi for helse og omsorg som ble nedfelt av Helse- og omsorgsdepartementet i 2013. Kunnskapsløftet for kommunene har vært en av hovedprioriteringene for HelseOmsorg21-arbeidet.

- KSFs sluttrapport gir en tydelig anbefaling om hvilken retning et slikt kunnskapsløft kan og bør ta. Det er derfor gode nyheter at HelseOmsorg21-rådet stiller seg bak anbefalingene. Nå håper vi at regjeringen vil følge opp, sier Wieland.


Direktør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS, Kristin Weidemann Wieland. 

Flere oppgaver, ikke nok kunnskap

Bakgrunnen for KSFs arbeid er blant annet den stadig økende kommunale oppgaveporteføljen innenfor helse- og omsorgstjenestene. På viktige områder ligger det i dag ikke nok kunnskap til grunn for arbeidet, og forskningsressursene er altfor beskjedne sett i forhold til kommunenes kunnskapsbehov. Mens helsekronene er delt 50–50 mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, er fordelingen av forskningsmidler i dag 90-10 i favør av spesialisthelsetjenesten.

- Helt konkret så handler dette om at kommunene må vite hvordan de skal jobbe og hva de faktisk skal prioritere fremover. Hvilke helse- og omsorgstjenester fungerer godt – og hvilke mindre godt? Hvilken metodikk er det som gir best resultat sett opp mot ressursene som brukes? Når vi får mange flere eldre og færre hender – hva er de smarteste prioriteringene for kommunene? Dette er ikke svar vi får ved gjetning, her trengs det forskning i første rekke og ikke minst innovativt arbeid. Det gjør etableringen av et nasjonalt organ for forskning innenfor de kommunale helse- og omsorgstjenestene til en viktig sak for oss.

- Vi støtter derfor anbefalingen om at et slikt organ legges til KS som kommunesektorens organisasjon slik at dette også kan sees i sammenheng med det øvrige øvrige utviklingsarbeidet som gjøres på vegne av- og i tett samspill med kommunene, sier Wieland. 

Må gi betydelig økonomisk bidrag

Torsdag 28. februar presenterte KSF sine anbefalinger om styrking av forskning på de kommunale helse- og omsorgstjenestene for HelseOmsorg21-rådet. KSF anbefaler en regional struktur ledet fra KS og legger til grunn at forskning i helse- og omsorgstjenestene i kommunene må sidestilles med forskning innenfor spesialisthelsetjenesten. KSF mener derfor at staten må gi et betydelig økonomisk bidrag, i et spleiselag med kommunene.

HO21-rådet har fattet vedtak om å stille seg bak anbefalingene. I vedtaket heter det blant annet at «Det er et betydelig behov for et kunnskapsløft for helse- og omsorgstjenestene i kommunene. HO21-rådet støtter etablering av Kommunenes strategiske forskningsorgan for helse- og omsorgstjenestene».

Les hele referatet fra møtet i HelseOmsorg21-rådet 28. februar 2019 inkludert vedtaket om KSF 


Slik er forskningsmidlene fordelt i dag. Illustrasjon: NIFU

Fakta: Hva anbefaler KSF?

  • KSF anbefaler at et nasjonalt organ (KSF) legges til KS for å koordinere fire regionale samarbeidsorgan.
  • I samarbeidsorganene skal kommunerepresentanter fra regionene sitte, sammen med representanter fra universitets- og høgskolesektoren, forskningsinstituttene og brukerorganisasjonene.
  • KSF mener at finansiering av forsknings- og utredningsvirksomhet rettet mot de kommunale helse- og omsorgstjenestene på sikt må opp på samme nivå som i spesialisthelsetjenesten.
  • For de første ti årene er målet 1 % av de samlede driftsutgiftene for tjenestene. KSF anbefaler at staten bidrar med friske midler og mener en forpliktende statlig opptrappingsplan er spesielt avgjørende de første seks-åtte årene.
  • KSF mener også at enkeltkommuner, på frivillig basis, bør bidra økonomisk til kunnskapsløftet.
  • Rapporten skal nå overrekkes Helse- og omsorgsdepartementet med en anbefaling fra HO21-rådet om hvordan arbeidet til KSF bør tas videre.

Les hele rapporten

Fakta: Om Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF)

  • Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF) ble opprettet på rådsmøte i HelseOmsorg21 i mars i 2017. Frem til utgangen av 2018 jobbet ekspertgruppen med å følge opp «satsingsområde Kunnskapsløft for kommunene» i HelseOmsorg21-strategien. Målet med arbeidet har vært å sørge for styrket forskning, innovasjon og utdanning innenfor kommunenes helse- og omsorgstjenestene.
  • KSF har bestått av 11 personer med kommunal erfaring eller kompetanse innenfor helse- og forskningsfeltet, deriblant rådmenn, ledere fra fagfeltet, kommuneoverleger, forskere innenfor feltet fra fagmiljøene på NTNU, UiO, HiOA og UiT, samt representanter fra Folkehelseinstituttet og brukerorganisasjonene. KS har hatt sekretariatsfunksjonen.
  • I tillegg har observatører fra næringslivet, Forskningsrådet, instituttsektoren, Direktoratet for e-helse, Helsedirektoratet, Helse og omsorgsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kunnskapsdepartementet vært til stede på- og bidratt i arbeidet.

Les mer om KSF