Bærum kommune her har de brukt e–læringsverktøyet fra Samarbeid om etisk kompetanseheving i KS i opplæringen av etikkveiledere siden det ble lansert første gang.

E–læringsprogrammet om etisk refleksjon er laget for å støtte kommunene i arbeidet med å øke lederes og ansattes kompetanse på å identifisere, reflektere over og håndtere etiske utfordringer i deres hverdag.

Lenkeblokk Icon Se Martin-filmene her

Etisk bevissthet utvikles best i dialog og samspill med andre. E–læringsprogrammet presenterer en oppdiktet fortelling fra hjemmesykepleien og sykehjemmet «Granly», basert på ulike hendelser og erfaringer fra virkeligheten. Filmene i e–læringsprogrammet består av korte filmsekvenser, og etter hver av dem presenteres spørsmål og utfordringer som egner seg for diskusjon i gruppe. Det er ikke filmene eller e-læringsprogrammet som har svarene, det er dere! Målet med refleksjonene er å bli mer bevisst egne holdninger, verdier og tanker, samt lære seg å identifisere de etiske utfordringene og dilemmaene man møter i egen arbeidshverdag. Det er også viktig å bli bevisst organisasjonskulturen på arbeidsplassen.

Samarbeid om Martin-filmene

Filmene ble finansiert av Helse og omsorgsdepartementet gjennom prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving i KS. Filmen ble til som et samarbeid mellom KS og Transform learning. Viktige bidragsytere var Tom Eide og Einar Aadland (Diakonhjemmet høyskole), Lillian Lillemoen (Senter for medisinsk etikk, UiO) og Rådet for etisk refleksjon i Larvik kommune. Sentrale i filmene er også ansatte og beboere på Belset omsorgsbolig i Bærum kommune, som stilte både lokaler og seg selv til disposisjon for filmingen.

E-læringsprogrammet Etisk refleksjon er populært og brukes mye i undervisning både i tjenestene og utdannelsene. Tilgjengelighet er derfor viktig. Vi har derfor oppgradert programmet teknisk og dermed lett tilgjengelige for alle på ks.no, KS’ YouTube-kanal og KS læring.

Birgit Arnekleiv er en av dem som har etterlyst bedre tilgjengelighet av filmene. Vi spurte henne om hvorfor hun synes programmet er bra, og hvordan hun bruker dem i sin stilling som ansvarlig for etisk kompetanseheving i Bærum kommune.

Filmene er virkelig gode å bruke i opplæring av veiledere i etisk refleksjon fordi eksemplene er gjenkjennelige og gjennomgangen er tett opptil sekstrinnsmodellen (SME-modellen). Birgit Arnekleiv

Etikkveileder-kurset er et tilbud til ansatte i kommunen og har som mål å gi kursdeltageren kompetanse til å lede etisk refleksjon på egen arbeidsplass. Hvert år arrangeres det 4-5 slike kurs, og til nå har nesten 300 ansatte fullført kurset. Hvert kurs består av 4 halve undervisningsdager. Birgit Arnekleiv forteller at hun alltid bruker den første filmen i e- læringsprogrammet, den om selvbestemmelse, på første kursdag. Hun mener den gir et skikkelig godt bilde av hva etisk refleksjon er. Når den vises sitter kursdeltagerne sammen i grupper på tre og tre, og reflekterer sammen gjennom filmen. Birgit Arnekleiv forteller at deltagerne ofte går rett på løsninger, og slik får de raskt erfare at refleksjon krever noe annet og mer enn å gå på rutine og kjappe impulser.

Når deltagerne har fullført etikk–kurset i Bærum kommune oppdateres CV’ en deres automatisk, slik at kompetansen blir synliggjort og anerkjent. Det å lede gruppedialoger er en kunst, i tillegg til at det kan være utfordrende å ta rollen som etikkveileder blant egne kolleger. For å gjøre overgangen litt enklere oppfordrer Birgit Arnekleiv dem til å vise Martin–filmene de første gangene siden de gir en god introduksjon til hva etisk refleksjon er og avmystifiserer bruk av metode og språk. Dette får hun tilbakemeldinger på at fungerer veldig godt. Etikkveilederne forteller blant annet at filmene bidrar til at en sammensatt personalgruppe med mange ulike kulturer og nasjonaliteter får et godt felles bilde av utfordringene fordi bildene/filmene gir en felles referanse.

Viktig helsefremmende tiltak for ansatte

Vi i satsingen Samarbeid om etisk kompetanseheving i KS er alltid nysgjerrige på hvordan etikkarbeidet nærmest brukerne fungerer og hvilke resultater de opplever. Birgit Arnekleiv i Bærum kommune forteller at hos dem ligger hennes stilling i HR–avdelingen og at arbeidet med etisk refleksjon ses på som en del av bedriftshelsetjeneste-tilbudet. I tillegg til at kvaliteten overfor brukerne blir bedre, bidrar etisk refleksjon til at ansatte og ledere i større grad får lagt fra seg uheldige hendelser på jobben og står sammen om å finne nye og bedre løsninger. Etisk refleksjon bidrar til sosial støtte og at personalet trekker sammen som team. En stor stressfaktor, spesielt i helse- og omsorgstjenestene, er rollekonflikter, motstridende forespørsler, uklare forventninger og manglende kompetanse til å mestre forespørslene. Birgit Arnekleiv forteller at de ser etisk refleksjon som et viktig helsefremmende tiltak for å redusere dette stresset hos de ansatte.

Bærum kommune har jobbet godt med systematisk etisk refleksjon gjennom mange år. De hadde mye midler i en prosjektperiode, og jobber nå stødig med å holde dette viktige arbeidet i drift.

KS' e–læringsverktøy Etisk refleksjon med Martin-filmene har vært det første møtet med etisk refleksjon for ansatte og ledere på etikk–kurs i Bærum de siste 8 årene. Det er vi stolte av!