Samarbeid om etisk kompetanseheving er en nasjonal satsing som skal bistå kommunene lokalt og regionalt slik at ansatte og ledere får økt kompetanse på å identifisere, reflektere over og håndtere etiske utfordringer i sin praksis.

Her finner du de regionale rådgiverne


Formålet med etisk kompetanse og systematisk praktisk etikkarbeid i tjenestene er å fremme den gode praksis og styrke brukernes opplevelse av at helse- og omsorgstjenestene ivaretar deres verdighet og integritet.

Helse- og omsorgsdepartementet har formulert følgende hovedmål for Samarbeid om etisk kompetanseheving for denne perioden:

  • Etisk refleksjon og systematisk etikkarbeid er en naturlig del av helse- og omsorgstjenestenes kontinuerlige forbedringsarbeid og faglige utviklingsarbeid
  • Spre metoder og verktøy for etisk refleksjon og systematisk etikkarbeid som er utviklet gjennom prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving
  • Støtte kommunenes arbeid for å øke kompetansen om håndtering av etisk utfordringer

Det vektlegges i tildelingsbrevet at satsingen skal knyttes enda tettere opp mot tjenestenes kvalitetsarbeid og fagutvikling.

KS og Senter for medisinsk etikk samarbeider om å gi kommunene et best mulig tilbud innen relevant helsefaglig etikk.

Samarbeid om etisk kompetanseheving har per i dag syv regionale veiledere. Veilederne kjenner utfordringsbildet i de kommunale helse- og omsorgstjenestene godt, og de har bred erfaring og kompetanse innen etikk og etisk refleksjon. Veilederne bistår kommunene med kurs og veiledning tilpasset lokale/regionale behov og ønsker.

Satsingen deler hvert år ut EtikkprisenPrisen deles ut til en kommune/bydel/virksomhet som driver et systematisk praktisk etikkarbeid hvor målsettingen er å styrke brukerens opplevelse av verdighet og integritet i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Prisen lyses ut før sommeren og deles ut i desember under et høytidelig arrangement i Oslo.

Lenkeblokk Icon Satsingen Samarbeid om etisk kompetanseheving har egen facebookside

Samarbeid om etisk kompetanseheving finansieres av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og driftes av KS. Prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving startet i 2007. KS skulle i samarbeid med staten og yrkesorganisasjonene bidra til at ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene har grunnleggende kompetanse i fagetikk. En viktig del av arbeidet var også å utvikle modeller for å forankre etikkarbeidet organisatorisk i kommunene.  Over halvparten av landets kommuner deltok i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving i prosjektperioden (2007-2015).

Samarbeid om etisk kompetanseheving har siden 2016 vært videreført som en nasjonal satsing. Først med forankring i Kompetanseløft 2020, og senere i Kompetanseløft 2015 og Meld. St. 24: Lindrende behandling og omsorg. Satsingen arbeider lokalt og regionalt med å bistå kommunene i deres etikkarbeid.