Hva kan dere bruke metoden til?

Dette verktøyet lar brukere i målgruppen vurdere hvor tydelig og klar teksten er, ved å gi terningkast til 18 kriterier som kjennetegner en tekst i klarspråk. De 18 kriteriene kan grupperes i fem kategorier: funksjon, struktur, formuleringer, rettskriving og visuell utforming. På denne måten blir dere satt på sporet av hvor tydelig og klar teksten er, og hva dere kan forbedre i tekstene.

Resultatene blir automatisk framstilt grafisk og gir dere et godt utgangspunkt for videre arbeid med tekstene. Denne metoden gir svar på hva som er bra eller dårlig, men ikke hvorfor brukerne mener som de gjør. Det kan derfor være lurt å følge opp med andre metoder i etterkant for å få svar på det, for eksempel dybdeintervju

Slik gjør dere det

Forbered dybdeintervjuet – lag en intervjuguide

  • Dere må tilpasse intervjuguiden etter hva dere faktisk vil ha svar på, men intervjuguide Y er laget med tanke på å få belyst alle de sentrale sidene ved en tekst.
  • Spørsmålene må ikke være ledende, og de må ikke være formulert som ja/nei-spørsmål.
  • Dybdeintervjuet bør ikke vare i mer enn 45 minutter. Tenk grundig gjennom hvor mange tekster det er realistisk å få testet på denne tiden: Ofte holder det med én eller to tekster.

 

Lenkeblokk Icon Papirskjema for terningkast (nynorsk) Lenkeblokk Icon Papirskjema for terningkast (bokmål)

 

Gjennomfør dybdeintervjuet

  • Forholdet mellom dere (intervjuer og referent) og testpersonen er i utgangspunktet skeivt, så sørg for å få en god start ved at dere presenterer dere selv og forteller hvorfor dere har invitert til dybdeintervju. Tenk dramaturgi ved å følge opp innledningen med å komme gradvis inn på testpersonen og selve teksten – bygg en forbindelse mellom dere før dere kommer inn på mer følelsesmessige sider ved teksten – forståelse, behov, inntrykk og så videre.
  • For å sette i gang samtalen er det lurt å innlede med noen overordnede spørsmål om teksten(e) som skal testes. Det er ikke meningen at dere skal følge intervjuguiden slavisk, så la samtalen flyte av gårde hvis det er mulig. Når samtalen stopper opp, kan dere få den i gang igjen ved hjelp av spørsmålene i intervjuguiden. Intervjuguiden fungerer dermed også som en sjekkliste for dere, slik at dere husker å få belyst alle sidene av teksten(e) som dere har lyst til å belyse.
  • Referenten skriver ned svarene i intervjuguiden underveis.
  • Når dere har gått gjennom alle spørsmålene, kan dere gjerne be om generelle tilbakemeldinger og helhetsinntrykk. Fortell litt om prosessen videre, og spør om det er greit at dere eventuelt siterer personen i dokumentasjonen etterpå.
  • Avslutt med å takke så mye for hjelpen og overlevere eventuelt gavekort eller annen hilsen som takk for hjelpen. 

Lenkeblokk Icon Registreringsskjema (bokmål) Lenkeblokk Icon Registreringsskjema tekstvurdering (nynorsk)

Vurder funnene

Når dere har gjennomført dybdeintervjuene, kan dere oppsummere hovedfunnene til slutt i intervjuguiden. Bruk funnene til å bli enige om eventuelle endringer i tekstene. 

Tips: Skap motivasjon

Bruk den visuelle framstillingen av resultatene internt for å skape motivasjon for klarspråksarbeidet.