Hva kan dere bruke metoden til?

Ulike typer intervjuformer gir litt forskjellige fordeler:

 • Gruppeintervju (fokusgruppe) er en effektiv metode for å få testet flere personers oppfatning av teksten. Dere kan teste gamle eller nye versjoner av én eller flere tekster og få mange relevante innspill på kort tid. Dynamikken i et gruppeintervju bidrar ofte til at ulike perspektiver kommer fram. Metoden egner seg ikke til å gå i dybden eller observere hvordan testpersonene orienterer seg i teksten. Gruppeintervju krever en moderator som styrer ordet, slik at ikke noen testpersoner dominerer samtalen.
 • I et dybdeintervju snakker dere med én og én person. Testpersonen får komme med sine innspill uten å bli påvirket av andre testdeltakere, og det er mulig å følge opp alle relevante temaer som dukker opp i samtalen. Dybdeintervju er en mer tidkrevende metode fordi dere må gjennomføre ett intervju om gangen, men det kan også være enklere å rekruttere testpersoner og gjennomføre avtaler når ikke alle skal møtes til samme tidspunkt.

Dette trenger dere for å gjennomføre

 • teksten dere ønsker å teste
 • fem–åtte testpersoner i målgruppen som dere rekrutterer selv eller med hjelp fra en ekstern aktør 
 • en intervjuer/fasilitator som snakker og leder intervjuet/samtalen 

 • en observatør som observerer og noterer 
 • et egnet lokale 
 • utstyr til å filme hvis dere ønsker å ha film til dokumentasjon eller argumentasjon internt 
 • litt mat og drikke 
 • eventuelt gavekort eller en annen gave som takk for hjelpen

Slik gjør dere det

Forbered testingen – lag en intervjuguide

Bruk gjerne forslaget til intervjuguide i lenken under som et utgangspunkt, og tilpass den etter hva dere ønsker svar på. Den er laget med tanke på å få belyst alle de sentrale sidene ved en tekst. 

Intervjuer dere enkeltpersoner, er det ofte lurt å gi testpersonene oppgaver som de skal løse (oppgavebasert testing), for eksempel:

 • Hvilke alternativer har du nå, etter å ha fått dette vedtaket?
 • Finn ut hvor du skal ringe hvis du har spørsmål om renovasjon.
 • Hvordan kan du gi kommunen innspill til forslaget?
 • Hva skal du gjøre hvis du har halvtomme malingsspann du ønsker å bli kvitt?
 • Hva gjør du hvis du ønsker å bytte til en annen barnehage midt i året?
 • Hva kan du gjøre hvis du vil klage på kommunens avgjørelse?
 • Fyll ut skjemaet mens du tenker høyt.

Tips! Lengden på et intervju kan variere, men inntil en time for dybdeintervju og inntil to timer for gruppeintervju kan være et ok utgangspunkt. 

Lenkeblokk Icon Eksempler på gode spørsmål og oppgaver for ulike typer tekster

 

Lenkeblokk Icon Intervjuguide til gruppe- og dybdeintervju

Gjennomfør testingen – noter hva testpersonene gjør og sier

 • Forholdet mellom dere (intervjuer og referent) og testpersonene er i utgangspunktet skeivt, så sørg for å få en god start ved at dere presenterer dere selv og forteller hvorfor dere har invitert til dybdeintervju. Tenk dramaturgi ved å følge opp innledningen med å komme gradvis inn på testpersonen og selve teksten – bygg en forbindelse mellom dere før dere kommer inn på mer følelsesmessige sider ved teksten – forståelse, behov, inntrykk og så videre.
 • Det er ikke meningen at dere skal følge intervjuguiden slavisk, så la samtalen flyte av gårde hvis det er mulig. Stopper testpersonene å snakke, kan dere få dem i gang igjen ved hjelp av spørsmålene i intervjuguiden. Intervjuguiden fungerer dermed også som en sjekkliste for dere, slik at dere husker å få belyst alle sidene av teksten(e) som dere har lyst til å belyse.
 • I den første delen av testingen skal dere snakke minst mulig og bare observere. Nå kan dere i tillegg stille noen kontrollspørsmål for å se om brukeren har forstått teksten, og om de viktigste poengene kommer tydelig nok fram.
 • Referenten skriver ned svarene i intervjuguiden underveis. I tillegg kan det være lurt å notere litt i selve teksten hvis det kommer konkrete innspill.
 • Fortell litt om prosessen videre, og spør om det er greit at dere eventuelt siterer testpersonene anonymt.
 • Avslutt med å takke så mye for hjelpen og overlever eventuelt gavekort eller annen hilsen som takk for hjelpen. 


Vurder funnene

Når dere har gjennomført intervjuene, kan dere oppsummere hovedfunnene til slutt i intervjuguiden. Bruk funnene til å bli enige om eventuelle endringer i tekstene.

 

Tips!

Film gjerne testingen og bruk det internt til dokumentasjon og forankring. Husk å be om tillatelse!