Hva kan dere bruke metoden til?

Dette verktøyet lar brukere i målgruppen vurdere hvor tydelig og klar teksten er, ved å gi terningkast til 18 kriterier som kjennetegner en tekst i klarspråk. De 18 kriteriene kan grupperes i fem kategorier: funksjon, struktur, formuleringer, rettskriving og visuell utforming. På denne måten blir dere satt på sporet av hvor tydelig og klar teksten er, og hva dere kan forbedre i tekstene.

Resultatene blir automatisk framstilt grafisk og gir dere et godt utgangspunkt for videre arbeid med tekstene. Denne metoden gir svar på hva som er bra eller dårlig, men ikke hvorfor brukerne mener som de gjør. Det kan derfor være lurt å følge opp med andre metoder i etterkant for å få svar på det, for eksempel dybdeintervju

Slik gjør dere det


Forbered testingen

 • Gjør dere kjent med skjemaet med kriterier og terningkast.
 • Gjør avtaler med deltakerne i målgruppen. Dere kan samle alle deltakerne samtidig, eller dere kan gjøre avtaler med én og én.
Lenkeblokk Icon Papirskjema for terningkast (nynorsk) Lenkeblokk Icon Papirskjema for terningkast (bokmål)

 
Gjennomfør testingen

 • Del ut den aktuelle teksten og skjemaet med kriteriene.
 • Be hver enkelt lese teksten grundig og deretter gi terningkast til hver av de 18 kriteriene (sette ring rundt den aktuelle karakteren).
 • Legg informasjonen inn i registreringsskjemaet. 

Lenkeblokk Icon Registreringsskjema (bokmål) Lenkeblokk Icon Registreringsskjema tekstvurdering (nynorsk)

Analyser og vurder innspillene

 • Studer resultatene. Når dere har lagt inn svarene fra den enkelte i skjemaet, blir disse automatisk sortert i fem kategorier: funksjon, struktur, formuleringer, rettskriving og visuell utforming. Hver kategori blir framstilt visuelt, slik at det er enkelt å se hva brukerne har gitt gode og mindre gode tilbakemeldinger på. På samme måte som for terningkast er høyeste mulige verdi 6 og laveste mulige verdi 1. 
 • Det kan være nyttig å stille følgende spørsmål:
  • Er det noen av de fem kategoriene som skiller seg ut – positivt eller negativt?
  • Er informantene enige, eller spriker resultatene? Hva kan i så fall være grunnen til det?
  • Er det lett å forstå hvorfor informantene har gitt de tilbakemeldingene de har, eller må dere finne ut mer om hva som ligger bak? 
 • Vurder om det kan være nyttig å følge opp funnene med andre måter å få  innsikt på, for eksempel dybdeintervju eller gruppeintervju. Det kan gi nyttig informasjon om hvorfor brukerne opplever teksten sånn eller slik. Da blir det også mulig å sjekke ut om de virkelig har fått med seg budskapet i teksten og forstått det.
 • Lag en plan for hvordan dere skal jobbe videre med tekstene.

Tips: Skap motivasjon

Bruk den visuelle framstillingen av resultatene internt for å skape motivasjon for klarspråksarbeidet.